Det er positivt at det nå etableres og forskriftsfestes systemer for opptak, behandling av personvernopplysninger, skikkethetsvurdering, unntak for treårig fagskoleutdanning og godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning.

Vi har følgende kommentar til forslaget:

§ 12 (3) – Rangering av søkere ved opptak 

I enkelte yrker kan det være en skjev alderssammensetning, eller opphopning av bestemte aldersgrupper. Dette kan ha historiske årsaker knyttet til ujevn rekruttering med skiftende konjunkturer, eller skyldes mer strukturelle utfordringer. Et eksempel er lokomotivføreryrket, hvor dagens medarbeidere har høy gjennomsnittsalder. Arbeidsgiverne ønsker en mer balansert alderssammensetning og forsøker aktivt å rekruttere yngre kandidater. Norsk fagskole for lokomotivførere er p.t. landets eneste offentlige utdanningstilbud til dette yrket. Skolen har en gjennomsnittsalder på 33 år på sine søkere, hvorav en del søkere er over 50 år. Tendensen forsterkes ytterligere av at relevant yrkeserfaring gir ekstra rangeringspoeng. Det oppleves at utdanningen ikke i tilstrekkelig grad tilfredsstiller arbeidslivets behov for en mer balansert alderssammensetning i arbeidsstokken.

Spekter mener at det ved spesielle behov i arbeidslivet, bør være mulig å fravike prinsippet om at det skal rangeres etter alder, og foreslår derfor en moderat endring i § 12 (3). Ny tekst i fet skrift:

(3) Søkere med høy poengsum skal rangeres foran søkere med lav poengsum. Søkere med lik poengsum skal som hovedregel rangeres etter alder, eldre søkere går foran yngre søkere. Slik rangering kan fravikes der det eksisterer spesielle behov i arbeidslivet.

Les om høringen her.