Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer alle helseforetakene. I tillegg har vi flere ortopeditekniske verksteder som medlemmer, (Sophies Minde Ortopedi AS, Trøndelag Ortopediske Verksted AS, Ortopediteknikk AS, OCH AS og Teknomed AS). Disse har ortopediingeniører som en viktig yrkesgruppe. En del av de vil også avgi egne høringssvar. 

Vi vil gi noen overordnede synspunkter på det nye styringssystemet som er tatt i bruk, og berøre noen temaer som er særlig aktuelle for ortopediingeniørutdanningen. 

Tidligere kommentarer til høringen om den nye forskriften 

I høringen som var i forbindelse med forskriften om felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene (2017), støttet Spekter innføring av det nye styringssystemet for de 20 berørte utdanningene. Det er behov for et nytt styringssystem, og det virker prinsipielt riktig å styre utdanningene med det skisserte hierarkiet (lov, felles forskrift og retningslinjer). Videre påpekte vi at utdanningene til en viss utstrekning må «styres» slik at de også i praksis gir tilnærmet like læringsutbytter.

Vi kommenterte også at utkastet til forskrift sier lite om etablering og sammensetning av programgruppene. Det kom fram at tjenestene skal være representert, men hvordan dette vil skje, og hvordan man sikrer bredde og representativitet, var ikke beskrevet. Vi vektla betydningen av et godt samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Det ble sendt et eget brev til Kunnskapsdepartementet om manglende involvering i programgruppenes etablering og sammensetning. Etter det vi forstår er dette ivaretatt i arbeidet med retningslinjer for ortopediingeniørutdanningen.

Nærmere om forslaget til nasjonal retningslinje for ortopediingeniørutdanningen

Spekter vil ikke kommentere alle detaljene i retningslinjene, herunder kompetanseområder og læringsutbytter. Vi viser til innspill fra våre medlemmer og fra Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund (OVL) for mer detaljerte innspill. Vi har følgende synspunkter på organisering av praksisdelen av utdanningen og godkjenning av utenlandske utdanninger:

Organisering av praksisdelen
Det følger av retningslinjen at veiledet ferdighetstrening skal ha en sentral plass i alle tre studieår. Videre at «praksisstudier foregår hovedsakelig ute i ortopeditekniske bedrifter. Klinisk praksis bør være minst 18 uker». Det er særlig tre spørsmål som er sentrale knyttet til praksis

- Kapasitet. Spekters medlemmer er bekymret for at mangel på ortopediingeniører i virksomhetene går ut over deres muligheter til å tilby tilstrekkelig antall praksisplasser. En løsning kan være at det også må være mulig å ha praksis på andre steder enn de ortopeditekniske virksomhetene, for eksempel hjelpemiddelsentraler og rehabiliteringsinstitusjoner.

- Studiets oppbygging. Det kan stilles spørsmål ved om studiet har den rette balansen mellom praksis og teori. Vi viser i den sammenheng blant annet til høringsuttalelsen fra Trøndelag Ortopediske verksted.

- Samarbeidsavtaler. Praksisstudiene utgjør en integrert del av studiene. Kvalitet i praksisstudiene og hvordan de virker sammen med undervisningen ved lærestedene er avgjørende for den samlede studiekvaliteten. Retningslinjer for sykepleieutdanningen har et eget avsnitt om krav til praksisstudier der betydningen av samarbeidsavtale mellom likeverdige parter vektlegges. For å sikre en god kvalitet i praksis mener vi at samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og praksistilbyder bør reguleres av en samarbeidsavtale og anbefaler at det tas inn i faglig retningslinje for ortopediingeniørutdanningen

- Eventuell kompensasjon for praksisplasser. Vi ser ikke at en kompensasjon for å ta inn praksisstudenter vil løse dagens kapasitetsproblem. Samtidig vil vi ikke utelukke at det kan bli et aktuelt tema i fremtiden.

Godkjenning av utenlandske utdanninger
Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom retningslinjen for ortopediingeniørutdanningen og godkjenning/autorisasjon av utdanninger fra utlandet. Det er fortsatt for lav utdanningskapasitet når det ortopediingeniører i Norge. Utdanning i utlandet er derfor viktig. Spekter legger til grunn at retningslinjene ikke leder til at det blir vanskeligere å få godkjent utenlandske utdanninger.

Les høringen her.