For å sikre en god kvalitet i opplæringen og et riktig volum, mener Spekter at det før oppstart av studiet, må etableres en samarbeidsarena basert på likeverdighet, mellom utdanningstilbyder og relevante praksistilbydere. Rammene for samarbeidet bør nedfelles i en avtale slik den blir omtalt i forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialfagene §3 andre ledd: «Utdanningsinstitusjonene skal inngå samarbeidsavtaler med praksistilbyderen. Avtalene skal regulerer ansvar, roller, kapasitet på praksisplasser, kompetanse og samarbeidsarenaer på alle relevante nivå, og kan også regulere forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid.»

Vi oppfatter ikke at innholdet i §3 i felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger er ivaretatt i forslag til retningslinjer for paramedisinutdanning §23 praksisstudier. Spekter foreslår derfor at §23 praksisstudier i forslag til forskrift for paramedisin endres slik at den får en ordlyd tilsvarende §23 i forskrift for retningslinjer for sykepleieutdanninger.

Angående det faglige innholdet i forskriften henviser Spekter til høringssvar fra de regionale helseforetakene.

Klipp fra retningslinjer for nasjonale retningslinjer for sykepleieutdanning, § 23 Praksisstudier

«Praksisstudier utgjør en integrert del av studiet. Kvaliteten i praksisstudiene og hvordan de virker sammen med undervisningen ved utdanningsinstitusjonene er avgjørende for den samlede studiekvaliteten. Praksisstudiene skal utformes slik at de sikrer at læringsutbyttet oppnås. Det skal tilstrebes kontinuitet i praksisoppfølgingen mellom utdanningsinstitusjon og praksistilbyder.

Utdanningsinstitusjonen skal inngå samarbeidsavtaler med praksistilbyderen jf. forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 3 andre ledd. Utdanningsinstitusjonen skal påse at praksistilbyder er involvert i utformingen av samarbeidsavtalene.

Avtalene skal blant annet omhandle planlegging av praksisperioder, lærers veiledning og tilstedeværelse, skikkethetsvurdering og utarbeidelse av læringsutbyttebeskrivelser med tilpassede læringsaktiviteter for praksisperioden. Avtalen skal legge til rette for at veileder har kjennskap til utdanningen og lærer ved utdanningsinstitusjon har kjennskap til praksisstedet.

Utdanningsinstitusjonen skal tilby opplæring i veiledning og partene skal samarbeide om plan for gjennomføring av veiledningsopplæring.»

Les høringen her.