Spekter viser også til vårt høringssvar angående rapporten «Med kvalitet som kriterium» fra august 2017.

Flere av de nasjonale orkestrene er medlemmer i Spekter, og vi er opptatt av at musikerutdanningene i Norge holder et høyt internasjonalt nivå. Barratt Due musikkinstitutt (også medlem i Spekter) driver utdanning av musikere på et høyt internasjonalt nivå, og vi er opptatt av at de har gode og forutsigbare rammebetingelser. Vi viser for øvrig til eget høringssvar fra Barratt Due musikkinstitutt (BDM).

For Spekter er det positivt at det så langt det er mulig skjer en likebehandling av private og statlige høyskoler, noe de foreslåtte endringsforslagene bidrar til.

I vårt høringssvar til rapporten fra ekspertgruppen Med kvalitet som kriterium, redegjorde vi for at institusjonsakkreditering som det eneste relevante kriterium for statstilskudd, ville være uheldig.

Spekter er derfor tilfreds med at det også åpnes opp for muligheten for unntak fra institusjonsakkreditering i tilfeller der det foreligger et særskilt samfunnsmessig behov for virksomheten.

I høringssvaret fra ekspertgruppens rapport redegjorde vi for det unike ved musikerutdanningen ved BDM, blant annet som et helhetlig løp der «pre-college» konseptet er sentralt. Etter vårt syn, noe vi også forankret med de nasjonale orkestrene i forbindelse med høringen, vil det derfor være et nasjonalt og samfunnsmessig behov for denne utdanningen i Norge.

For å etablere gode og forutsigbare rammebetingelsen hadde Spekter ønsket at Kunnskapsdepartementet også hadde fulgt opp ekspertgruppens forslag om en søknadsbasert tilskuddsordning for bygg og infrastruktur som også var tilgjengelig for private høyskoler.

Les høringen her.