Høringen inneholder tre forslag, og Spekter vil knytte merknader til de to første.

Pkt 1. Fravær under spesialistutdanningens første del

Behovet for å endre spesialistforskriften slik at ferie skal inngå i den ordinære tjenestetiden i alle deler av spesialistutdanningen, også første del, er påpekt av de regionale helseforetakene, KS og Den norske legeforeningen i et felles brev til departementet 19. februar 2019. Spekter støtter hovedlinjen i departementet forslag til endringer, men ber departementet se hen til uttalelsene fra de regionale helseforetak og helseforetakene.

Pkt 2. Tidsbegrenset fritak fra enkelte krav ved spesialistgodkjenning ved opprettelse av nye spesialiteter

Helsetjenesten står i et konstant behov av endring for å møte nye behov i befolkningen. I denne sammenhengen er det viktig at spesialistforskriften gir nødvendige fleksibilitet til å gjennomføre tilpasninger og endringer, når dette balanseres av tiltak for å sikre pasientsikkerhet og kvalitet. Spekter vil på denne bakgrunn støtte forslaget om et tidsavgrenset fritak fra enkelte krav ved spesialistgodkjenning ved innføring av nye spesialiteter.

Les om høringen her.