Spekter ønsker å kommentere kun gyldighetsperioden for HMS-kortene, som Arbeidstilsynet foreslår at ikke blir endret.

Når Arbeidstilsynet selv argumenterer med at det ikke er gyldighetsperioden for kortet som avgjør om kortet er gyldig, men at det er de løpende statussøkene som avgjør kortets gyldighet, oppfattes en gyldighetsperiode på kun to år som snever.

Godkjente renholdsvirksomheter har et betydelig merarbeid når de må fornye kortene til sine ansatte hvert annet år. Et slikt merarbeid oppfattes som unødvendig når gyldighetsperioden fjernes fra kortet og at det er statussøket for det enkelte kort som avgjør om kortet er gyldig.

Spekter ber derfor Direktoratet for arbeidstilsynet vurdere en lengre gyldighetsperiode.

Les høringen her.