Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer flere større virksomheter innen barnehagesektoren som Norlandia, Akasia og flere av studentsamskipnadene. Høringen er også videresendt disse for eventuell besvarelse. Spekters kommentarer er knyttet til forslagene om regulering av kommunen som barnehagemyndighet og krav om internkontroll.

Departementet foreslår å lovfeste at kommunen som barnehagemyndighet skal ha et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene. Spekter støtter dette. Vi har i tidligere høringer tatt opp faren for rolleblanding når det ikke er et klart organisatorisk skille mellom drift av egne kommunale barnehager og rollen som barnehagemyndighet.

Videre foreslår departementet å lovfeste at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når kommunen utfører oppgaver den har som barnehagemyndighet. Etter det vi forstår er dette en presisering av gjeldende rett. Spekter støtter dette.

Det foreslås også i høringen å innføre et krav om at den som er ansvarlig for barnehagen skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehageloven og forskriftene følges. Vi har ikke kommentarer til at det innføres et krav om internkontroll, men det må gjøres på en slik måte at det ikke medfører en økt administrativ belastning for den enkelte barnehage.

Departementet viser også til forslaget i en tidligere høring om at alle barnehager skal være selvstendige rettssubjekter. Det er da styret i rettssubjektet som driver barnehagen som vil være ansvarlig for internkontrollen. I praksis vil dette innebære hver enkelt barnehage vil bli påført en økt administrativ belastning, ved at de må ta ansvar for etablering av og oppfølging av internkontrollsystemer. For mange barnehager vil dette være en utfordring både med tanke på tidsbruk, kapasitet og kompetanse. Vi mener det gir bedre internkontrollsystemer og bedre ressursutnyttelse hvis ansvaret for internkontrollsystemer ligger på et nivå over den enkelte barnehage.

Vi støtter derfor ikke kravet om at hver enkelt barnehage skal ha ansvar for at det er etablert et internkontrollsystem. Dette ansvaret bør derfor eventuelt ligge på barnehageeier.

Vi har i vårt tidligere høringssvar sagt at vi er uenig i forslaget om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.  Innenfor et barnehagekonsern vil det være noen barnehager som går i pluss og noen som går med underskudd. Det er derfor nødvendig og viktig å kunne «kryssubsidiere» mellom barnehager, slik det gjøres mellom kommunale barnehager. Hvis hver barnehage må opprettes som et eget AS, vil det i prinsippet fortsatt være mulig, men det vil gi økning i ressursbruk som dreier innsats fra utvikling av tilbudet til økt byråkrati.

Spekter har forstått det slik at kravet om egne rettssubjekter ikke gjelder kommunale barnehager. Det er gode grunner til ikke å kreve det, men denne forskjellsbehandlingen blir litt underlig i lys av lovfestingen av likebehandling av kommunale og private barnehager.

Les høringen her:

Forslag til endringer i barnehageloven Innføring av lovregler om barnehagemiljø, internkontroll mm.