I punkt 2.1.2 i høringen forslås det endringer i arbeidsplassforskriften § 5-6 hvor det foreslås nye og strengere krav til belysning av nødskilt.

Ifølge dagens regelverk så er kravene til sikkehetsskilt at det skal brukes selvlysende farge, reflekterende materiale eller kunstig belysning der det naturlige lyset er dårlig. I høringsnotatet foreslås det et nytt tredje ledd hvor det stilles egne krav til at nødlys skal være opplyst/belyst eller gjennomlyst.

Når det gjelder behovet for endring begrunnes dette i høringsnotatet med at Arbeidstilsynet har mottatt innspill om at det bør stilles krav om at nødskilt skal gjennomføres som belyst eller gjennomlyst skilt, og at «Arbeidstilsynet mener det er gode grunner for å stille strengere krav til belysning av nødskilt enn de generelle kravene som i dag stilles til belysning av sikkehetsskilt.» 

Det fremkommer ikke av høringsnotatet hvem det er som har fremsatt forslaget til endring, eller vurdering av hvordan gjeldende regulering har fungert. Det er således vanskelig å vurdere behovet for endring.

Slik Spekter ser det innebærer forslaget til ny bestemmelse at man erstatter funksjonskrav med en detaljregel når det gjelder nødlys. Spekter mener at funksjonskrav i utgangspunktet er en bedre og mer treffsikker reguleringsmetode enn detaljregulering og vi er derfor skeptisk til Arbeidstilsynets forslag.

I dette tilfellet mener Spekter at kravene som følger av utredningsinstruksen når det gjelder redegjørelse for behovet for endringen, kostnadene knyttet til de endrede kravene og gjennomføringen ikke er oppfylt. Det fremkommer ikke om kravene kun skal gjelde nye bygg, eller om det også omfatter eksisterende bygg, eventuelt når de nye kravene må være oppfylt.

I punkt 2.1 i høringsnotatet foreslås det å gjøre endringer i ordlyden i arbeidsplassforskriften § 2-13 om nødbelysning. I dag så følger det av andre ledd at rømningsveier og nødutganger skal være utstyrt med nødlys. I høringsnotatet foreslås det at også «fluktveier» inntas. Hensikten med endringen er å sikre at alle områder som kan tenkes brukt til å flykte i en faresituasjon blir utstyrt med nødbelysning, og at dette vil øke sikkerheten til arbeidstakerne.

I likhet med forslaget om endring i reglene om nødlys i § 5- 6 gjøres det ingen vurdering av erfaringene med dagens regelverk, og det blir således et svakt beslutningsgrunnlag for å ta stilling til behovet for endring.

Les høringen her.