I denne siste høringen er det utkast til endringer i den tidligere vedtatte tilskuddsforskriften. Det dreier seg i hovedsak om forskriftens § 9, 10 og 11 om hva som skal komme til fradrag/tillegg ved beregning av tilskuddet. Dette var bare delvis beskrevet i den første forskriften. Departementet ber også om eventuelle andre kommentarer til den allerede vedtatte tilskuddsforskriften.

Spekter har tidligere avgitt høringssvar i forbindelse med NOU 2016:12 Ideell opprydding og senere i forbindelse med forslag til lov og forskrift om saken. Vi viser til disse høringene når det gjelder våre overordnede synspunkter. Vi vektla da behovet for like konkurransevilkår og behovet for overgang til mer bærekraftige pensjonsordninger. Spekter hadde ikke innvendinger til at Hippe-utvalgets forslag ble lagt til grunn i lovforslaget, dvs at det kompenseres for opptjeningstid før 2010. Vi har registrert at det i budsjettbehandlingen i Stortinget i fjor høst ble enighet om at ordningen skal gjelde opptjeningstid til 2019. Rammene for ordningen er nå vedtatt og vi vil ikke kommentere dette nærmere.

Når det gjelder tilskuddsforskriften, og de siste forslagene til endringer i forskriften, så vil vi fra Spekters side ikke gå detaljert inn i forslaget til endringer. Vi har følgende mer generelle kommentarer:

Forskriften er komplisert og vanskelig å forholde seg til for de virksomhetene som er berørt.  

Det er også vanskelig å vite om man er omfattet av ordningen. Det er derfor positivt at Helsedirektoratet har åpnet for en forhåndsvurdering av om enkeltvirksomheter er omfattet.

Et sentralt punkt i det siste høringsforslaget er reglene om at tilskuddsbeløpet skal avkortes hvis det i de kontraktene tilskuddsmottakerne har med RHFene i tilskuddsåret forutsettes at de selv skal dekke historiske pensjonskostnader. Dette for å hindre dobbeltkompensasjon. Vi forstår det slik at dette skal vurderes av Helsedirektoratet basert på en gjennomgang av de avtaler som er inngått. Det vil være ressurskrevende for de berørte aktørene å dokumentere/oppfylle kravet om at pensjonskostnader ikke er kompensert i de inngåtte avtaler. Avtaleporteføljene er omfattende og inneholder dokumentasjon som kunngjøring, konkurransegrunnlag, kravspesifikasjoner, prismatrise, spørsmål/svar, forhandlinger, rammeavtale og driftsavtale. Avtaleporteføljen vil også variere fra konkurranse til konkurranse og mellom forskjellige oppdragsgivere. Formuleringer som måtte være knyttet til problemstillingen er som regel generelle og gir mye rom for tolkning.

Det vil også være ressurskrevende å oppfylle kravene til søknadene om å dokumentere skillet mellom de delene av omsetningen som er utenfor og innenfor ordningen.

En del av våre medlemmer sier at forskriften ikke er helt i tråd med hva de forventet etter at det politisk ble bestemt at det skulle gis tilskudd for opptjeningstid frem til 2019. Dette kan også henge sammen med uklarheter når det gjelder hvordan avkortningsreglene skal forstås, men det illustrerer at regelverket er krevende å forholde seg til.

Vi ser at dette er et nytt tilskuddssystem som skal utvikles, og vi legger til grunn at forskriften vil bli justert og hvis mulig forenklet etter hvert som man får mer erfaring med praktiseringen av systemet.

Les om høringen her.