Våre medlemmer er virksomheter som bærer et utpreget samfunnsoppdrag, eller som gjennom sin forretningsdrift og sine leveranser bidrar til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. Vi er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Spekter støtter de ambisiøse teknologi- og klimamålene som er formulert for samferdselssektoren gjennom Nasjonal transportplan og Granavolden-plattformen. Herunder målet om at nye lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025, nye tyngre varebiler nullutslippskjøretøy innen 2030, og at man skal halvere klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030 sammenlignet med 2005. For at dette skal lykkes, må rammebetingelsene endres slik at nullutslippskjøretøy får styrket sin konkurransekraft.

Spekter støtter forslaget om unntak fra vektbegrensningene:

Spekter støtter derfor forslaget om å gi unntak fra vektbegrensningene i førerkortklasse B for kjøretøy med alternativt drivstoff med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men ikke over 4 250 kg. Vi anser forslaget som viktig for å redusere konkurranseulempen knyttet til høyere vekt fra batteri og andre komponenter i alternative drivlinjer.

Kompetansekrav bør være førerkort i to år eller førerkort pluss en dag godkjent intern kjøreopplæring:

Spekter støtter forslaget om at det ikke skal være krav til spesiell opplæring for førere som har hatt klasse B-førerkort i minst to år. Det bør samtidig åpnes for at toårsvilkåret kan erstattes med 1 dags intern kjøreopplæring som utarbeides i samarbeid med Statens Vegvesen eller en autorisert trafikkskole. Denne dagen skal komme i tillegg annen intern praktisk og teoretisk opplæring i transportbedriften. Dette alternativet bør være mulig å bruke for at det transportører skal kunne elektrifisere større deler av sin flåte uten å få problemer med å bemanne kjøretøyene, samtidig som sikkerheten ivaretas.

Unntaket for førerkortkravet bør følges av løyvefritak og fritak for kjøre- og hviletidsforskriften uten radiusbegrensning for samme kjøretøy:

Spekter mener at det for kjøretøy som havner inn under unntaket i førerkortforskriften, det vil si «klasse B»-varebiler som på grunn av alternative drivlinjer får totalvekt opp til 4250 kg, bør det gis løyvefritak og fritak fra kjøre- og hviletidsreglene uten radiusbegrensning, inkludert fritak fra krav om montering og bruk av fartsskriver. Dette for å sikre likebehandling mot biler under 3500 kg med konvensjonell drivlinje på fossilt drivstoff. Det er her ikke snakk om å øke nyttelasten eller på andre måter bevege seg inn i markedet for tunge varebiler / lastebiltransport. Det er kun snakk om å fjerne ulempene som kommer av at alternative drivlinjer gir kjøretøyet noe økt egenvekt.

Det koster pr i dag ca. 12.000 kr å montere fartsskriver, i tillegg kommer administrative kostnader til sjåførkort og til oppfølging av overholdelse av kjøre- og hviletid. Det kommer også utgifter knyttet til ressursbruk i forbindelse med anskaffelse av sjåførkort pr sjåfør. I tillegg til førerkortkravet kan dette for mange transportaktører være avgjørende i valget om de skal elektrifisere sine transporter som i dag går med fossildrevne varebiler på inntil 3,5 tonn.

Vi ber Vegdirektoratet om å vurdere dette nærmere, inkludert eventuelt behov for norske myndigheter å ta opp nødvendige regelendringer med EU.

Les høringen her.