Det er positivt at opplæringsloven foreslås endret slik at alle organisasjonene som er representert i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæringen, SRY, får mulighet til å bli representert i yrkesopplæringsnemndene.

Yrkesopplæringsnemndene skal blant annet jobbe for en best mulig dimensjonering av videregående opplæring og gi råd til fylkeskommunene om tiltak i forbindelse med den årlige fastsettingen av opplæringstilbudet.

Diskusjonene om hvilke utdanningstilbud som skal tilbys og dimensjonering av utdanningstilbud er blitt aktualisert i forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser som er undertegnet av partene i arbeidslivet. I den første Samfunnskontrakten som ble undertegnet i 2012, var det partene i arbeidslivet på nasjonalt nivå som i hovedsak hadde ansvaret for å følge opp kontraktens målsetting. I den gjeldende Samfunnskontrakten som ble undertegnet i 2016, er ansvaret for oppfølging av Samfunnskontraktens målsetting i hovedsak lagt ut til fylkeskommunene. Yrkesopplæringsnemndene har en viktig rolle i dette arbeidet. Hvilke organisasjoner som er representert i yrkesopplæringsnemndene, samsvarer imidlertid ikke med hvilke organisasjoner som har undertegnet samfunnskontrakten.

Forslaget som nå er på høring åpner for at organisasjonene som er representert i SRY og som er kontraktsparter i Samfunnskontrakten, får en rett til å være representert i yrkesopplæringsnemndene. Spekter støtter forslaget og mener dette vil bidra til at fylkeskommunene får et bedre grunnlag for å kunne tilby og dimensjonere utdanningstilbudene i tråd med arbeidslivets behov for kompetanse.

Det er imidlertid noen av hovedorganisasjonene som ikke har et eget fylkesledd. For dem vil det være en utfordring å kunne benytte seg av sin rett til å være medlem i yrkesopplæringsnemndene. Arbeidsgiverforeningen Spekter er en organisasjon uten eget fylkesledd, og vil således ikke kunne være representert med egne ressurser i alle yrkesopplæringsnemndene. Spekters engasjement i de ulike regionene vil være avhengig av på hvilken måte Spekters medlemmene ønsker å engasjere seg.

Spekter støtter en rett til at organisasjonene kan være representert i yrkesopplæringsnemndene og at den enkelte organisasjon selv kan beslutte i hvilke fylker det er hensiktsmessig å være representert i yrkesopplæringsnemnda.

Les om høringen her.