Løyve til juridiske personer

Spekter er positiv til at løyver skal kunne tildeles juridiske personer. Det kan åpne for alternative driftsformer, med høyere innovasjonstakt innen teknologi og tilpasning til kundenes behov. I tillegg kan det bidra til mer forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår for sjåførene. En slik endring medfører også at busselskaper i distriktene kan få løyver og dermed effektivt samordne ulike transportformer og -behov. En slik løsning vil også gjøre det lettere å tilby sjåfører heltidsstillinger, noe som kan bidra til å løse utfordringene på rekrutteringssiden.

Kompetanse

Det er viktig at det stilles relevante og tilstrekkelige kompetansekrav til løyvehavere og sjåfører. Det er samtidig viktig at disse tar høyde for den enkeltes eksisterende kompetanse, slik at man unngår å eksempelvis dublere kompetansekrav overfor drosjesjåfører som allerede er bussjåfører eller har annen dokumentert relevant kompetanse innen persontransport.

Tilslutningsrett og tilslutningsplikt til drosjesentral

Spekter støtter departementets forslag om å avvikle tilslutningsplikten og tilslutningsretten til en sentral. Forslaget er i tråd med anerkjente prinsipper for organisasjonsfrihet og næringsfrihet, og kan blant annet bidra til en mer virksom konkurranse både på pris og på kvalitet. Det harmonerer også med åpningen for tildeling av løyver til juridiske personer. Dersom et foretak bestemmer seg for å tilby drosjetjenester, må det være opp til foretaket å bestemme om det skal formidle kontakt mellom kunder og bil på egen hånd eller om det skal kjøpe sentraltjenester fra et annet selskap.

Øvrig

Spekter viser til Helse Nords høringsuttalelse med forslag til utvidelse av unntaksbestemmelsen i gjeldende Yrkestransportlov §20. Det foreslås et nytt 3. ledd: «(3) Løyve trengs heller ikke for helseforetakenes lovpålagte transport av sittende pasienter, forutsatt at bilene er uniformert som Syketransportbiler jf. Helsedirektoratets rundskriv IS 12/2015, og er bemannet med eget kvalifisert personell.» Helseforetakene har ansvar for at pasienter får forsvarlig transport, og må ha frihet til å organisere dette på den måter som er nødvendig for å oppfylle kravene loven stiller – inkludert å utføre tjenesten i egen regi om nødvendig.

Les om høringen her.