De fleste kunst- og kulturaktører planlegger med lange tidshorisonter, og vi frykter at stimuleringsordningen kommer for sent på plass til at den vil gi ønskelig resultat. Den nye ordningen skal etter forskriften vare frem til nyttår, og det er svært viktig at den blir mest mulig effektiv, treffsikker og robust, slik at den kan danne grunnlaget for en levedyktig modell også for 2021.  

Forskriften bør treffe kulturaktører med jevn drift bedre

Både i dagens kompensasjonsordning og den nye stimuleringsordningen står arrangementsbegrepet sentralt, men vi er glade for at institusjoner som har mer jevn drift, særlig museene, også faller innenfor ordningen. Dette kan gjerne presiseres nærmere i forskriften ved å legge til i §3 at også museer som oppfyller de øvrige vilkårene kan søke om tilskudd i denne ordningen. Videre bør det presiseres i §7 at museer kan søke om tilskudd for perioder. 

Positivt at tilskuddsmottaker er bundet til å opprettholde sine økonomiske forpliktelser
overfor involverte parter 

Spekter er tilfreds med at den nye stimuleringsordningen også omfatter underleverandører, ved at det i formålsparagrafen (§2) presiseres at «tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler». Det er viktig at dette følges godt opp gjennom retningslinjer og praksis. Bare slik vil man kunne sikre at hele verdikjeden stimuleres. 

§ 8 Søknadsbehandlingen 

Spekter er svært skeptisk til at Norsk kulturråd skal gjøre en skjønnsmessig helhetsvurdering i søknadsbehandlingen, der de skal legge vekt på kulturpolitiske mål som «geografisk spredning, mangfold av kulturuttrykk, og at kulturtilbudet oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum».  

Spekter mener dette skaper en unødvendig usikkerhet for søkerne, som allerede står i en svært presset situasjon. I tillegg frykter vi at det vil forlenge søknadsbehandlingen. Søknadsbehandlingen bør skje raskt, og det bør være tilstrekkelig at Kulturrådets rolle er å kvalitetssikre søknadene gjennom å vurdere profesjonaliteten i prosjektene, etter de andre, grunnleggende kriteriene som er tydelig skissert i forskriften. Ordningen bør være mest mulig enkel og forutsigelig, slik at arrangører raskt kan få over midler, bruker minst mulig ressurser på administrasjon, og mest mulig på produksjon. 

§ 6 Krav om rapport, regnskap og oppbevaring av opplysninger 

Spekter mener pålegg om revisjon av regnskap for omsøkte arrangementer bør frafalles. Slik prosjektrevisjon vil være svært kostnads- og arbeidskrevende. Vi mener tilskuddsmottaker isteden kan avkreves ettersendt regnskap, og eventuelt sannsynliggjøre omsøkte kostnader på grunnlag av historisk dokumentasjon. 

§9 Tilskuddstak 

Spekter mener det er uheldig at et tilskudd ikke kan «overstige differansen mellom arrangørens kostnader og inntekter, inkludert eventuell annen offentlig støtte, knyttet til arrangementet». En arrangør er normalt avhengig av selv å ha en inntekt fra arrangementer, for å finansiere egen virksomhet og fremtidig drift. Vi mener det bør presiseres at slike inntekter også kan gå inn i arrangementets kostnad. Det er viktig at stimuleringsordningen bidrar til å bevare kulturens infrastruktur, og ikke bare sikrer gjennomføring av enkeltarrangementer.