Spekters begrunnelse for avvikling av kontantstøtteordningen

Da kontantstøtteordningen ble innført i 1998 var det stor mangel på barnehageplasser. Ordningen gav familier som ikke fikk barnehageplass til barnet et alternativ. Barnehageutbyggingen, som i praksis innebærer at det i dag er tilnærmet full barnehagedekning, sammen med retten til barnehageplass som ble innført i 2009, har gjort at stadig færre familier med barn i alderen ett til to år benytter seg av ordningen. For mange familier fungerer den i dag i praksis som en ventestønad inntil man får barnehageplass.

Spekter har lenge vært opptatt av at en utstrakt bruk av ordningen, der det i stor grad er mor som blir hjemme med barnet, kan bidra til å opprettholde tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Den kan dermed bidra til å holde mange kvinner borte fra arbeidslivet. Når man ser på hvem som i dag særlig benytter seg av ordningen, viser statistikk fra NAV at dette gjelder særlig familier med innvandrerbakgrunn, og der kvinnens mulighet for økonomisk og sosial selvstendighet gjennom arbeid forringes. Etter vår vurdering er dette i seg selv et argument for at ordningen burde avvikles. Holdt opp mot behovet for arbeidskraft i tiden som kommer, og målsettingen om å redusere offentlige utgifter, mener vi det ytterligere viser at ordninger som er egnet til å redusere arbeidstilbudet bør bringes til opphør. Prinsipielt mener vi derfor at kontantstøtteordningen i sin helhet bør avvikles.

Må utarbeides en plan for avvikling av ordningen

Departementet foreslår ikke å avvikle ordningen helt, og i stedet innføre en småbarnstøtte som en overgangsstønad i påvente av at man får barnehageplass. Det fremholdes at det vil virke «meir komplisert enn naudsynt å innføre ei ny ordning». Når dette blir komplisert er det fordi ordningen kobles mot retten til barnehageplass og hvordan denne praktiseres. Det vises blant annet til at retten til barnehageplass er utvidet de seneste årene, og innebærer nå at alle barn har rett til plass innen de er 20 måneder.

Spekter mener forslaget ikke går langt nok, men ser det som positivt at man tar et skritt i riktig retning ved å redusere stønadsperioden. Målsettingen på sikt må være at kontantstøtteordningen avvikles og det bør utarbeides en plan for dette snarest mulig.