Forslagene tar sikte på å styrke håndhevingen av eksisterende regler i annen lovgivning ved å stille krav i forskriftene om at offentlige oppdragsgivere må stille krav i kontraktene om etterlevelse av regelverk som omfatter:

- betaling via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling

- lovlige tilknytningsformer

- obligatorisk tjenestepensjon

- HMS-kort

I tillegg foreslås krav til språkferdigheter mv i bygge- og anleggsbransjen.

Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet må ha høy prioritet

Arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og økonomisk kriminalitet koster samfunnet store ressurser og er egnet til å svekke den norske samfunnsmodellen, og rammer både arbeidstakere og virksomheter som taper konkurransekraft i møtet med useriøse aktører. Spekter er derfor enige med regjeringen om at arbeidet mot arbeidslivskriminalitet må ha høy prioritet, og deler også vurderingen av det det offentlige som en stor innkjøper bør bruke regelverket til å fremme seriøsitet og god forretningsskikk.

Innføring av nye krav må være enkle å etterleve

Mange av Spekters medlemsvirksomheter er underlagt det offentlige anskaffelsesregelverket og har som mål å fremme seriøsitet i forbindelse med sine anskaffelser. Vi erfarer at disse allerede har etablert gode innkjøpsrutiner gjennom internkontroll, kontraktsoppfølging av underleverandører og risikovurdering ved innkjøp. Anskaffelsesregelverket er svært omfattende. Spekter mener derfor at innføring av nye krav må ta som utgangspunkt i at reglene må være enkle å forstå og etterleve, og ikke by på store meromkostninger for virksomhetene.

Virksomhetene er ikke etterforskere

Når det gjelder de konkrete forslagene om å innta krav om etterlevelse av regelverk knyttet til andre regelverk er Spekter tilfreds med at departementet understreker at kontrollplikten ikke innebærer at offentlige oppdragsgivere skal etterforske mistanke om lovbrudd, men at dette er kontrolletatenes oppgave. Skal man lykkes i dette arbeidet betinger det derfor at kontrolletatenes evne til å foreta tilsyn og etterforskning styrkes.

Tilknytningsformer

Når det gjelder betaling via bank, krav om OTP og HMS-kort er dette forhold som etter vår vurdering er forholdsvis enkle å følge opp i kontraktsklausuler. Vi er derimot usikre på om det er riktig å innføre en regel om at offentlige oppdragsgivere i sine kontrakter skal stille krav om lovlige tilknytningsformer. Som det fremgår av høringsnotatet, kan virksomheter løse sine arbeidskraftsbehov på mange ulike måter. Vi er i tvil om det er riktig å gi oppdragsgiver en plikt til å stille konkrete krav om dette, i det vi er usikre på om bestiller har tilstrekkelig kompetanse og innsikt til å vurdere hvordan en leverandør løser sine arbeidskraftbehov, så lenge det er innenfor lovlige rammer. Vi foreslår derfor at det ikke stilles krav til oppdragsgiver om å innta krav om tilknytningsformer i kontrakten.

Til plassering av bestemmelsene om kontraktsvilkår om betaling via bank

I klassisk sektor er bestemmelsene om kontraktsvilkår om betaling foreslått plassert i FOA § 19-5 som kun gjelder anskaffelser over EØS-terskelverdi. For forsyningssektoren er bestemmelsene derimot foreslått plassert i FY § 7-10, som gjelder for alle anskaffelser, også under EØS-terskelverdi. Vi antar dette er utilsiktet og vurderer at reglenes anvendelsesområde bør være sammenfallende i begge forskriftene.

Krav til språkferdigheter mv

Barrierer med hensyn til språk kan gi en større risiko for ulykker og skader. Vi er derfor positive til forslag om krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygge- og anleggsbransjen for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn, og til vilkår om dette i kontrakten.

Mer veiledning og opplæring

I notatet ber departementet ber om høringsinstansenes innspill på hvilke tiltak som mest effektivt kan styrke oppdragsgivernes kontraktsoppfølging av bestemmelser som skal styrke det seriøse arbeidslivet. Til dette har Spekter tidligere spilt inn at mer veiledning og opplæring i et allerede omfattende regelverk er det virksomhetene først og fremst etterlyser, heller enn flere regler på området. Når det gjelder sanksjoner er vi enige med departementet i at det ikke er hensiktsmessig å lovregulere standardregler for sanksjoner for alle kontrakter, men at slike vurderinger gjøres best av den enkelte oppdragsgiver.

Av høringsnotatet fremgår det at regjeringen har til hensikt å rulle ut Norgesmodellen i flere bransjer. Etter vår vurdering bør reglene som her foreslås innført evalueres og gjennomgås før det blir aktuelt å innføre tilsvarende i andre bransjer, slik at det ikke innføres regler som det ikke er behov for, men som skaper mer byråkrati, oppfølging og administrasjon.