Endringer i midlertidig lønnstilskudd

Spekter er positiv til endringer av lønnstilskuddsordningen som vil skape større forutsigbarhet og mindre arbeid for arbeidsgivere ved bruk av ordningen. Lønnstilskuddsordningen har vist gode resultater for å mobilisere personer som står utenfor arbeidslivet. Til tross for dette er ordningen mindre i bruk enn ønskelig.

Spekter mener det kan være et framskritt å standardisere satsene noe slik at ordningen blir lettere å benytte seg av. Det kan imidlertid være en svakhet at man med ny ordning vil komme til å utelukke de med minst arbeidsevne og som til nå har trengt den øverste satsen i lønnstilskuddsordningen.

Departementet argumenterer med at den foreslåtte nye støttesatsen ligger over det beløpet Arbeids- og velferdsetaten faktisk utbetaler i gjennomsnittlig lønnsrefusjon innenfor dagens system.

Legger vi dette til grunn er forslaget om å standardisere lønnstilskudd for arbeidsledige og for personer med nedsatt arbeidsevne et skritt i riktig retning for de fleste som benytter seg av ordningen.

Departementets forslag fjerner imidlertid ikke arbeidsgivers uforutsigbarhet når det gjelder refusjonsperioden og tilhørende «forhandlinger» mellom arbeidsgiver og NAV. Vi foreslår at refusjonsperioden også standardiseres slik at midlertidig lønnstilskudd innvilges med seks måneder både for arbeidsledige og for de med nedsatt arbeidsevne.

Spekters erfaringer med Springbrett, en inkluderingsmetodikk, som baserer seg på arbeidstrening og et videre løp med lønnstilskudd, viser at særlig personer med nedsatt funksjons- og arbeidsevne som behøver spesielt tilpasset innsats, trenger forutsigbarhet og ofte lange perioder med støtte for å komme ut i det ordinære arbeidslivet. Disse kan i en periode trenge dagens høyeste sats for refusjon.

I tillegg til å standardisere refusjonsperioden foreslår Spekter derfor følgende ordlyd i Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 9-5, tredje ledd:

«Lønnstilskudd skal dekke 40 prosent av refusjonsgrunnlaget i inntil seks måneder, og deretter 30 prosent av refusjonsgrunnlaget. For personer med nedsatt arbeidsevne skal lønnstilskuddet som hovedregel dekke 60 prosent av refusjonsgrunnlaget i inntil tolv måneder, og deretter 50 prosent av refusjonsgrunnlaget.

Ved å bytte ut «kan» med «skal» skapes den forutsigbarheten som er intensjonen med forslaget til endringen i forskriften. Ved å sette inn «som hovedregel» tas det høyde for at de som trenger spesielt tilpasset innsats ikke blir ekskludert fra å delta i arbeidslivet.

Endring i bruk av opplæring som arbeidsmarkedstiltak

Spekter mener det er svært positivt at det nå foreslås en vridning i opplæringstilbudene mot den kompetanse arbeidsmarkedet faktisk trenger og støtter de endringene som er foreslått.

Les om høringen her.