Folketrygdloven inneholder visse unntak fra hovedregelen om sammenhengende uttak. Foreldre kan søke utsettelse av foreldrepengene på bestemte vilkår, for eksempel hvis den som skal utsette, er i arbeid på heltid. Forslaget innebærer at foreldrepengene fritt kan utsettes uavhengig av årsaken til at forelderen ønsker å utsette. Det vil si at for eksempel deltidsansatte vil ha samme muligheter til å utsette foreldrepengene som de som arbeider heltid. Foreldrepengene må som i dag være tatt ut innen barnet fyller tre år.

Utsettelse av foreldrepenger på grunn av heltidsarbeid betyr i praksis at det ikke er et krav om sammenhengende uttak for foreldre som arbeider heltid. Med forslaget om utsettelse uten vilkår, vil alle årsaker som foreldrene selv velger, gi rett til utsettelse, og dermed ikke-sammenhengende uttak.

Departementet begrunner forslaget med at det vil gi foreldre større fleksibilitet og være enklere for NAV å administrere. Det pekes også på at det for enkelte foreldre er en opplevelse at regelverket ikke er tilpasset deres behov, samt at det har noen begrensninger som er dårlig begrunnet. Regelverket gir for eksempel ikke grunnlag for utsettelse ved studier, arbeidsavklarende aktiviteter eller avtalebasert ferie. 

Vår vurdering

Spekter er enig med departementet i at regelverket for foreldrepenger allerede i dag er fleksibelt og gir foreldre mulighet til å utsette og å gradere foreldrepengene over en periode på tre år.  At enkelte opplever regelverket som vanskelig eller at ikke alle tilfeller omfattes av mulighetene til utsettelse berettiger etter vårt syn ikke så omgripende endringer som her foreslås. Etter vårt syn ville det vært mer hensiktsmessig å foreta mindre justeringer, som f.eks å inkludere avtalebestemt ferie i unntakene for utsettelse, samt å forbedre informasjonen om ordningen. I tillegg savner vi en bredere drøfting av konsekvensene på arbeidslinjen og for hva endringen innebærer for arbeidsgivere og virksomheter 

Forholdet til arbeidsmiljøloven

Det foreslås ikke endringer i retten til permisjon etter arbeidsmiljøloven (aml). Etter arbeidsmiljøloven § 12-5 første ledd har foreldre rett til permisjon i til sammen 12 måneder, og uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Etter aml § 12-7 skal arbeidsgiver varsles i forkant av permisjonen, med ulike frister for varsling avhengig av permisjonens lengde. Om forslaget gjennomføres vil arbeidstaker slik vi forstår det ha rett til å gå ut og inn av permisjon i løpet av en treårsperiode uten at det tas hensyn til arbeidsgivers behov. Selv om vi legger til grunn at arbeidstaker må varsle samlet uttak av permisjonen før første uttak, vil dette etter vår vurdering kunne føre til en vesentlige ulempe for arbeidsgiver når det gjelder bemanningsplanlegging og forutsigbar drift, jf nedenforstående avsnitt om konsekvenser for arbeidsgiver.

I tillegg er det langvarig praksis for at arbeidsmiljølovens regler om foreldrepermisjon skal forstås slik at permisjonen skal tas ut sammenhengende, om ikke særlige grunner taler for noe annet, og det ikke virker urimelig for arbeidsgiver. Med mindre det ikke foreligger avtale om noe annet, har også tvisteløsningsnemnda lagt dette til grunn i de saker de har behandlet. Slik vi forstår forslaget medfører det i realiteten også en utvidelse av retten til permisjon etter arbeidsmiljøloven, uten at man har vurdert konsekvensene dette vil ha for arbeidsgiver.

Konsekvenser for arbeidsgiver

Dersom reglen om at stønadsperioden løper sammenhengende blir fjernet, innebærer det at foreldre får mulighet til å velge selv når de tar ut foreldrepengene. Det vil derfor ikke være behov for regler om når og på hvilke grunnlag foreldrepengeuttaket kan utsettes og hvilke vilkår som stilles før forelderen kan utsette. Om stønadsperioden ikke løper sammenhengende vil det i praksis medføre at permisjonen blir oppstykket.

De fleste langvarige permisjoner fra arbeidsplassen betyr i praksis at arbeidsgiver må erstatte den som er i permisjon med et vikariat. I store komplekse organisasjoner, som for eksempel helsesektoren brukes det store ressurser til å få denne bemanningsplanleggingen til å fungere.

Med regelendringene slik de foreslås er det grunn til å anta at flere foreldre enn i dag vil velge å dele opp permisjonen og man får andre uttaksmønstre enn i dag. Enhver oppstykking, også av de grunner som ikke har med arbeid å gjøre, som for eksempel studier, vil medføre utfordringer for arbeidsgiver i å planlegge og opprettholde forsvarlig drift. Jo kortere eller jo flere avbruddene er, desto større utfordringer vil det være knyttet til å erstatte den som er permisjon, med de ulemper dette vil ha for arbeidsgiver. Hittil har derfor lovgiver lagt til grunn at foreldrepermisjonen som hovedregel bør gjennomføres sammenhengende. Av hensyn til forutsigelig planlegging og drift mener Spekter det fortsatt bør være slik.

Om deltid

Med forslaget som foreligger vil deltidsansatte få samme muligheter som heltidsansatte til å velge ikke-sammenhengende foreldrepermisjon. Isolert sett er det gunstig at man trer inn i arbeid. For Spekter er det likevel viktigere at myndighetene i sin regelverksutvikling stimulerer til ordninger som bidrar til at flere velger å arbeide heltid heller enn deltid. Etter vår vurdering bidrar dette forslaget ikke til det, men sementerer heller en praksis der deltid erstattes av deltid.

For Spekter er det et overordnet mål at flest mulig velger heltid. Blant våre medlemmer er det særlig i helseforetakene at deltid forekommer. Bemanningsutfordringene i helsesektoren vil øke betydelig i tiden som kommer, og det vil bli nødvendig å finne tiltak som kan bidra i betydelig grad til flere heltidsstillinger. Spekter har derfor tatt til orde for at det nedsettes et nytt deltidsutvalg som kan sette disse problemstillingene på dagsorden på en konstruktiv og byggende måte. Vi kan derfor heller ikke støtte forslag som bidrar til at arbeidet med å øke andelen heltidsstillinger svekkes.

Spekter erfarer at det har vært en reduksjon i omfanget av deltid blant annet som en følge av helseforetakenes systematiske arbeid med å arbeide for en heltidskultur. Med dette forslaget risikerer man å sette dette arbeidet tilbake.

Om skjæringstidspunktet for rett til og beregning av foreldrepenger

Forslaget har først og fremst betydning for beregning av størrelsen på fars foreldrepenger avhengig av når han starter sitt uttak. Det foreligger to alternative forslag, videreføring av dagens regler og presisering av disse, eller endre skjæringstidspunktet til tidspunktet for første uttak.  De flest av Spekters virksomheter har tariffavtalt at det ytes full lønn under fødselspermisjon. Denne vil i mange tilfeller være høyere enn ytelsen NAV er forpliktet å refundere.  Vi kan ikke støtte forslag som bidrar til å øke denne differansen, vi foreslår derfor at det ikke foretas endringer i lovens § 14-6

Avslutning

Med bakgrunn i overstående drøfting mener Spekter at dagens fleksible regler om foreldrepermisjon bør videreføres, og kan ikke støtte forslaget om fritt uttak.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider