Oppsummert


Spekter og helseforetakene er gjennomgående meget godt fornøyd med kompetansen til sykepleierne, både for de som har grunnutdanning og for de som har ulike typer videreutdanning som enten master eller videreutdanning på 60 eller 90 studiepoeng i anestesi, barn, intensiv operasjon og kreft. Det er slik vi ser uheldig å omtale de ulike videreutdanningene på en slik måte at det kan skapes inntrykk av at videreutdanning som ikke leder til fullført mastergrad, omtales som «ikke fullført». For helseforetakene er spesialsykepleiere medarbeidere med solid kompetanse og uvurderlige for oppgaveløsningen, både med og uten master som avsluttende del av videreutdanningen.

Spekter mener det er positivt at det i alle utkastene til forskrifter legges opp til videreutdanninger som kan kombineres med mastergradsløp. Derimot kan det være uheldig at studiet legges opp med mastergradsstudiet som norm, og at det er mastergradsstudiet som benevnes som «fullført studium», men med mulighet til å avslutte etter 60 eller 90 studiepoeng. For studiet i kreftsykepleie beskrives dette for eksempel som «avstigingsmulighet», for anestesisykepleie som at studenten kan avslutte utdanningen etter 90 studiepoeng.

Det er avgjørende at videreutdanningene på 60 og 90 studiepoeng er selvstendige studier som gir spesialsykepleierkompetanse, selv om studiet bygges opp som en del av en mastergrad. Det er også dette som ligger til grunn i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Som premiss for RETHOS-prosessens fase 3, ble det lagt til grunn at det skulle formuleres retningslinjer for studiene slik at det både skulle tilbys videreutdanninger på 60 og 90 studiepoeng, der det også er masterstudier. Oppdraget var å formulere læringsutbyttebeskrivelser og oppbygning av studiene på en slik måte at dette skulle kunne realiseres.

Dette gjenspeiles også i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 (Meld. St. 7 (2019 –2020)): «For studenter som skal gjennomføre de reviderte utdanningene som del av en mastergrad, skal det være mulig å avslutte studieprogrammet etter 90 studiepoeng for anestesi-, barn-, intensiv og operasjonssykepleie, og etter 60 studiepoeng for utdanningen i kreftsykepleie. Denne muligheten skal gjengis i retningslinjene og spesielt i krav til oppbygging av studiene.»

Spekter forutsetter derfor at de endelige forskriftene blir i tråd med forutsetningene som ble lagt til grunn for RETHOS 3 og i Nasjonal helse- og sykehusplan.

Behovet for spesialsykepleiere


Spesialsykepleiere er attraktiv og etterspurt arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten. Det gjelder spesielt spesialsykepleiere med videreutdanning på 60 og 90 studiepoeng. I tillegg er det selvsagt et behov for at enkelte har mastergradsutdanning, særlig der oppgavene også knyttes opp mot forskning. Det er derfor av avgjørende betydning at det både finnes videreutdanninger på 60 og 90 studiepoeng og på mastergradsnivå.

Rekruttering til videreutdanningene


På bakgrunn av innspill fra helseforetakene, erfarer Spekter at muligheten for å ta videreutdanning er etterspurt av sykepleierne. Mange av de som ønsker å videreutdanne seg har flere års erfaring og er høyt motivert for klinisk arbeid av høy kvalitet. Signalene er at mange ønsker videreutdanning først, så være tett på pasientbehandlingen og eventuelt fullføre et mastergradsløp senere.

Videreutdanninger på 60 og 90 studiepoeng gir god kompetanse til å løse svært mange av oppgavene i helseforetakene. Helseforetakene melder at flere av deres ansatte gir uttrykk for at de heller ikke ønsker å påta seg lengre studieløp enn det som gir et godt faglig grunnlag for å utføre arbeidsoppgavene. Hvis det mot formodning skulle tilbys kun masterutdanning innenfor enkelte spesialsykepleierutdanninger, kan dette svekke rekrutteringen av nye studenter til utdanningene.