Spekter er samtidig opptatt av at tilsynsobjektenes rettssikkerhet skal ivaretas. Forslaget innebærer klagerett til Vegdirektoratet. Men rettssikkerhet handler om mer enn at en sak kan påklages. Rettssikkerhet handler blant annet om at et tilsynsobjekt til enhver tid skal føle seg trygg på at tilsynsorganet sørger for en fullstendig opplysning av saken for å sikre et materielt riktig resultat.

Dagens regelverk, med politianmeldelse, etterforskning og påtalebeslutning skal blant annet ivareta rettsikkerheten for tilsynsobjektet. Når myndighet til å ilegge straff flyttes til et forvaltningsorgan, stiller dette økte krav til forvaltningsorganets kompetanse og ressurstilgang, for å sikre at tilsynsobjektenes rettsikkerhet ivaretas.

Overtredelsesgebyr er definert som en administrativ reaksjon og regnes ikke som straff. Økonomisk og omdømmemessig kan overtredelsesgebyr imidlertid ramme like hardt som en reaksjon etter straffeloven (bot). Det er derfor viktig at overtredelsesgebyret i den enkelte sak baseres på korrekt faktagrunnlag og at lovgrunnlaget ikke er utformet for skjønnsmessig.

Forvaltningslovutvalget betegner i NOU 2019:5 utredningsplikten som «kjernen i saksforberedelsen». Utvalget presiserer også at «forvaltningsorganet har det endelige ansvaret for at det har et forsvarlig beslutningsgrunnlag for sine vedtak» (offisialprinsippet).

Vi har fra vårt medlem Posten Norge AS fått eksempler på at dagens kontrollpraksis ikke er tilpasset intermodal transport. Lovlige intermodale transporter er som følge av dette i noen tilfeller urettmessig holdt tilbake. Problemstillingen handler om at dokumentasjonskravene er laget med utgangspunkt i internasjonal veitransport og ikke tilpasset intermodal transport. Spekter henviser til høringsuttalelsen fra Posten Norge AS for mer detaljer.

Regjeringen har i Nasjonal transportplan 2022-2033 ambisjon om å øke intermodale transporters markedsandel. Intermodale transporter, hvor veietappen går til og fra norske terminaler og havner, øker også markedsmulighetene for norske, lokale transportører, med sin særskilte kompetanse på veier og kjøreforhold i distriktet. Dersom lovlige intermodale transporter i framtiden holdes tilbake og eventuelt ilegges gebyr grunnet ikke tilpassede dokumentasjonskrav eller manglende kompetanse hos kontrollørene langs veien, vil dette kunne bidra til urettmessig konkurransevridning til fordel for internasjonale veitransporter.

Dersom Forslag til endring i yrkestransportloven 40 a m.m. og forslag til ny forskrift om gebyr for overtredelse av yrkestransportlovgivningen gjennomføres, vil det bli kortere vei fra lovbrudd til straff. Dette er et positivt bidrag til en mer effektiv håndhevelse. For å oppnå tilsiktet effekt vil det imidlertid stilles større krav til forståelse og praktisk bruk av regelverket hos de som jobber med utekontroll i Statens vegvesen, spesielt når det gjelder dokumentasjonen som skal fremlegges av sjåfør under en kontroll. Dette gjelder særlig den delen av logistikkmarkedet som utfører intermodal transport. For å forebygge uheldige og utilsiktede konsekvenser for denne delen av bransjen må visse tiltak gjennomføres før disse lovendringen kan tre i kraft.

Tiltak som må vurderes før nye regler implementeres

Arbeidsgiverforeningen Spekter mener at dersom man vil vedta og implementere nevnte forslag til lovendring, må følgende tiltak vurderes og gjennomføres i en passende form:

  • Akseptere flere typer dokumentasjon ved utekontroll, som for eksempel grensepasseringsattest.
  • Utvikle en veileder i samarbeid med bransjen på hva som er riktig dokumentasjon i ulike scenarioer, spesielt ved intermodale transporter.
  • Sikre tilstrekkelig opplæring av kontrollører på nevnte områder.

Følg også høringen her