Ordningen har vært svært viktig for mange foretak som har blitt rammet av smittevernrestriksjoner. Det har vært et stort antall søkere, og det har vært utbetalt betydelige midler. Spekter vil samtidig understreke behovet for at ordningene er så målrettet og treffsikre som mulig, og støtter derfor at regjeringen foreslår at det innføres vilkår for å beholde tilskudd for tilskuddsperioder fra november 2021.

Regjeringen foreslår at det legges en utbyttebegrensning på de foretakene som mottar en andel av tilskuddet, frem til denne andelen er tilbakebetalt. Spekter støtter denne løsningen, og mener den bidrar til å sikre og avgrense at tilskuddet tilbakebetales når overskudd eller utdelinger skriver seg fra tilskuddsbeløpet. Samtidig ber Spekter om at det vurderes på nytt om utbyttebegrensning skal gjelde så lenge som fram til 31. desember 2023. Regelen vil også omfatte foretak som ikke har grunnlag for utdeling basert på 2022, men som i 2023 har et godt år. Dette kan gi uheldige utslag. Som departementet selv beskriver i sitt høringsbrev så er det stor forskjell på foretak som har oppspart egenkapital, og foretak som løpende utdeler overskudd så langt det har mulighet. Begge disse vil pålegges en utbyttebegrensning med samme effekt, selv om det første foretaket kan ha valgt å la midler bli stående i foretaket for eksempel i påvente av fremtidige investeringer. Desto lenger regelen om utbyttebegrensing gjøres gjeldene, desto større vil konsekvensene bli for de foretak som har avsatt egenkapital til fremtidige investeringer. Det kan hemme foretakenes framtidige produktivitet og konkurransedyktighet.

Spekter støtter regjeringens forslag til definisjon av overskudd om at ordinært resultat skal legges til grunn. Samtidig mener Spekter at det med hensyn til tilbakebetaling av overskudd må tas hensyn til at formålet med ordningen er å sikre arbeidsplassene og unngå unødvendige konkurser. Kravet om tilbakebetaling er først og fremst ment å omfatte den delen av et eventuelt overskudd som skriver seg fra tilskuddet, altså der foretaket ikke hadde gått med overskudd om ikke tilskuddet var medregnet. Foretak som går med overskudd som er lavere enn tilskuddsbeløpet, har bare plikt til å betale tilbake en sum tilsvarende overskuddsbeløpet. Det er derfor viktig at dette understrekes i de nye vilkårene for støtte.