Fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag betyr i denne sammenheng det fundament fagskoleutdanningene skal bygge på og hva som er egenarten til fagskoleutdanningene.

Spekter støtter de foreslåtte endringene. Særlig vil det være viktig å ta inn det nye leddet som presiserer hva som ligger til grunn for fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag: Fagskoleutdanning skal bygge på og være i samsvar med relevante yrkesfaglige, kunstfaglige, etiske, vitenskapelige og pedagogiske prinsipper. Dette vil blant annet bidra til å hindre etablering av fagskoleutdanninger som går på tvers av etablert kunnskap.

Fagskoleutdanningens omfang

Spekter støtter at nedre grense på 30 studiepoeng bortfaller så lenge det sikres at tilbudet er forankret i allerede etablerte (lengre) fagskoleutdanninger og et fagmiljø.

Kortere tilbud enn 30 studiepoeng vil være viktig for arbeidslivet. Ofte er ikke kompetansebehovet så omfattende at det skulle tilsi 30 studiepoeng, og det vil gjøre det lette å kombinere studier med jobb, som jo mange fagskolestudenter er avhengig av.

Følg høringen her