Departementets forslag til endringer i AFP ordningen er, slik Spekter ser det, innenfor de rammer som ble avtalt i 2018. Et sentralt punkt i avtalen av 2018 er medregning av samlet tjenestetid i offentlig og privat sektor. Dette er fulgt opp ved at privat tjeneste også skal medregnes ved beregning av offentlig AFP. Vi er enig med departementet i at det vil være opp til partene i privat sektor å endre regelverket for privat AFP slik at dette tilfredsstiller intensjonene i 2018 avtalen. Departementet foreslår at kvalifikasjonsreglene i privat og offentlig sektor bør være mest mulig sammenfallende og Spekter støtter dette. Mht gradvis innfasing av kvalifikasjonsreglene, støtter vi departementets forståelse av 2018 avtalen. Med hensyn til fordeling av kostnadene internt i offentlig sektor er Spekter enig i at dette i hovedsak kan løses gjennom overføringsavtalen. Noen virksomheter har avviklet offentlig tjenestepensjon og regelverket bør innrettes slik at disse ikke pålegges nye og uforutsette utgifter.