Dette forutsetter imidlertid at det etableres klare vilkår og kriterier for slik institusjonsakkreditering slik at kravene til kvalitet ivaretas, noe Kunnskapsdepartementet sier de vil fastsette senere gjennom utfyllende bestemmelser.

Spekter mener at slike vilkår, kriterier og forutsetninger for eksempel kan være:

  • Krav om at institusjonen har erfaring med akkreditering av studietilbud ved at de har minst en områdeakkreditering fra før, og at de faktisk har gjennomgått en eller flere prosesser med akkreditering.
  • Krav om et langvarig og forpliktende samarbeid med arbeidslivet.
  • Krav om et tilstrekkelig fagmiljø som er robust og med ansatte som har god faglig og pedagogisk kompetanse.

Spekter har ikke tatt stilling til hvor mange områdeakkrediteringer institusjonen bør ha fra før, om det skal være en eller to, eller nærmere kjennetegn ved fagmiljøet. Dette bør utredes nærmere før Departementet kommer med mer utfyllende bestemmelser.

Selv om institusjonsakkreditering på sikt kan frigjøre ressurser hos NOKUT bør ikke dette være en hovedmotivasjon. Hovedmotivasjonen må være at det raskere kan etableres studietilbud det er etterspørsel etter i arbeidslivet. NOKUTs ressursbruk kan på sikt dreies fra arbeid med akkreditering og mer mot tilsyn med akkreditering og kvalitetsarbeid ved institusjonene.