Det er viktig at høyere utdanning er tilgjengelig for flest mulig, både som grunnutdanninger og som etter- og videreutdanning. Det er også viktig å holde fast ved gratisprinsippet i høyere utdanning ved at utdanning som ungdom søker skal være gratis i form av bachelor- og masterutdanninger, årskurs, etc.

Samtidig bør universitetene og høyskolene i større grad enn i dag kunne tilby utdanning mot egenbetaling som er særlig tilrettelagt for personer med arbeidserfaring, og hvor det er betalingsvilje for disse tilbudene. Det kan være med på å gi arbeidslivet et større tilfang av utdanningstilbud det er behov for.

Forutsetningen er at dette ikke på noen måte utfordrer gratisprinsippet. De tilbudene som er gratis i dag, må fortsatt være det.

Spekter støtter departementets forslag med de forbehold og presiseringer som er gitt. Vi kan ikke se at forslaget på en substansiell måte utfordrer gratisprinsippet i høyere utdanning.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider