Vi har forelagt forslaget om reiseregistreringssystem for virksomheter som driver samfunnskritisk virksomhet, deriblant helseforetakene. Vi oversender deres innspill og kommentarer sammen med denne uttalelsen, og ber om at disse blir tatt til vurdering.

Det er bred forståelse for formålet med registeringen.

For å gjøre grensepasseringen smidigere bemerker helseforetakene at det også bør være mulig i innreiseregistreringssystemet å registrere at arbeids- eller oppdragsgivers virksomhet er definert som samfunnskritisk. Det bør også være mulig å bekrefte at man medbringer negativ covid-19 test som ikke er eldre enn 72 timer.

Når det gjelder alternativene til straff er det etter vår vurdering rimelig at overtredelse av plikten til å registere seg kan straffes med bot, så fremt overtredelsen ikke har skjedd uten rimelig grunn.

Fra Helse Sør-Øst RHF har vi fått følgende innspill:

«HSØ har forståelse for formålet med registreringen det vil si å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre smitteoppsporing, og at opplysningene skal kunne i de tilfeller der det er nødvendig for disse formålene. Vi finner ikke at foreslått løsning vil medføre vesentlige utfordringer men vi har en kommentar:

Forslaget innebærer at personer som er omfattet av unntakene i § 6 b (pendlere mv.) vil måtte foreta jevnlige registreringer i systemet. Det er her viktig at det i jevnlig legges opp til at de unngår å måtte registrere oftere enn for eksempel 1 gang pr uke ved daglig passering. Det er også å påberegne at grensepassering muligens kan ta noe tid og at det må bygges opp nødvendig kapasitet.

Vi ser ikke at den digitale løsningen vil erstatte dagens skjema som benyttes for grensepassering men komme i tillegg til skjema som henviser til vedtak og unntaksbestemmelser og at disse legges inn som vedlegg til registreringen.

Utformingen på den digitale løsningen vil da heller ikke bli et mulig hinder for de vi er avhengig av å få inn det være seg helsepersonell eller andre stillingsgrupper som for eksempel servicepersonell til medisinteknisk utstyr.

Finner det litt merkelig at det ikke er et krav om å registrere om det er tatt covid test 72 timer før eller ikke.»

I tillegg viser vi til vedlagte høringsbrev fra henholdsvis Helse Vest RHF og Helse Nord RHF.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider