Arbeidsgiverforeningen Spekter tar til etterretning at Stortinget har vedtatt
endringene som det redegjøres for i høringsnotatet. Vi vil imidlertid
understreke at det nedsatte utvalget som vurderer folketrygdens
økonomiske og sosiale bærekraft, fortsatt bør vurdere bestemmelsene om
regulering av pensjoner under utbetaling.

Mht. reguleringsbestemmerlsene for AFP i privat sektor vil dette være en
beslutning som tilligger partene, slik departementet også viser til. Det samme
gjelder tariffavtalte tjenestepensjonsordninger i offentlig sektor, innenfor de
rammer som måtte følge av overføringsavtalens bestemmelser.