Les hele Spekters høringssvar under:

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høring om midlertidige endringer i lovverket angjeldende flyktninger fra Ukraina.

Midlertidige endringer i lovverket bør videreføres

I høringsnotatet foreslås det å videreføre midlertidige endringer i lovverket som følge av fordrevne fra Ukraina frem til 1. juli 2025, samtidig som det gjøres noen endringer. Etter vår vurdering har Norge tatt godt imot fordrevne fra Ukraina gjennom å gjøre en rekke tilpasninger i lovverket, samtidig som kommunene har gjort en stor lokal innsats med bosetting og andre nødvendige velferdstjenester. Slik situasjonen er i Ukraina er Spekter enig i at de midlertidige endringene videreføres.

Støtter tiltak for å få flere i arbeid

Spekter deler også vurderingen av at det er ønskelig at flest mulig av de ankomne får mulighet til å delta i arbeidslivet og være selvforsørgende den tiden de er i landet. Et av forslagene er å gjøre midlertidige endringer i yrkestransportloven slik at ukrainske bussjåfører kan komme raskere i jobb. Spekter tok selv opp dette i det siste møtet i regjeringens kontaktutvalg. Forslaget vil være målrettet og treffe våre persontransportbedrifter som har et stort behov for arbeidskraft. Spekter støtter derfor forslaget om at det gjøres midlertidige endringer yrkestransportloven som innebærer at kravet om fire års botid i landet for utstedelse av kjøreseddel, ikke skal gjelde for ukrainske fordrevne som kan fremlegge politiattest fra hjemlandet. Vi støtter også forslaget til politiets saksbehandlingsprosedyre slik det redegjøres for i notatet.

Spekter støtter også de midlertidige tiltakene som er satt i verk om forenklinger i yrkessjåførkravet (YSK-kravet) og obligatorisk tilleggsutdanning for ukrainere, og er tilfreds med at Vegdirektoratet før iverksetting av forskriften har lyttet til innspill fra bransjen. Også dette tiltaket vil kunne bidra til at bransjen blir tilført flere bussjåfører.