Saken gjelder høring av forslag om unntak fra reservasjonsrett etter arbeidsmiljøloven § 16-3 ved omorganiseringer innad i staten.

Forslaget har til formål å følge opp statens praksis. Reglene i arbeidsmiljøloven § 16-3 om reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse har ikke vært lagt til grunn for de som er omfattet av lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) av 16. juni 2017 nr. 67 ved omorganiseringer innad i staten. Endringen innebærer en forskriftsfesting og formalisering av gjeldende praksis.

I Spekters medlemsmasse er det en del virksomheter som selv utøver forvaltning, mens alle vil møte forvaltningen som part i ulike situasjoner, for eksempel som tilsynsobjekt. Statlige selskaper er ikke en del av staten som juridisk person. De har egne styringsorganer (generalforsamling/foretaksmøte, styre) og en selvstendig økonomi. Forholdet mellom staten og selskapet er lovregulert. Formen for regulering varierer noe avhengig av om selskapet er aksjeselskap, et statsaksjeselskap, et statsforetak eller er regulert i egen lov (såkalt «særlovsselskap»). Staten er eneste eier i statsaksjeselskap, statsforetak og i «særlovsselskapene».

Spekter støtter forslaget om unntak fra reservasjonsrett etter arbeidsmiljøloven § 16-3 ved omorganiseringer innad i staten. Spekter har forståelse for at staten ønsker å klargjøre og forankre gjeldende praksis ved virksomhetsoverdragelser innad i staten. Etter Spekters oppfatning vil en slik tydeliggjøring av regelverket bidra positivt til det videre omstillingsarbeidet i staten.

Det er foreslått at ordlyden i FOR-2005-12-16-1567 § 1 andre ledd blir følgende: «Arbeidsmiljøloven § 16-3 gjelder ikke ved virksomhetsoverdragelse innad i staten».

Spekter forstår begrepet «innad i staten» slik at unntaket fra reservasjonsretten kun gjelder ansatte underlagt statsansatteloven ved virksomhetsoverdragelser. Etter Spekters forståelse må det derfor tydeliggjøres en avgrensning mot statsforetak, helseforetak, særlovsselskaper eller aksjeselskaper som er heleid eller deleid av staten. Det betyr at de alminnelige reglene om reservasjonsrett etter arbeidsmiljøloven § 16-3 vil gjelde ved virksomhetsoverdragelse for disse virksomhetene. Med forutsetning om en slik forståelse og klargjøring støtter Arbeidsgiverforeningen Spekter forslaget.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider