Høringen gjelder fastsettelse av avgift for ordningen med regionale verneombud. Ordningen med regionale verneombud administreres av stiftelsen Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen, og finansieres gjennom en årlig innbetaling fra virksomhetene i bransjen. Avgiften er for tiden på 0,2% av årlige lønnsutgifter, men likevel minst 250 kroner.   

Med bakgrunn i en betydelig fondsreserve gav departementet i 2017 fondet i oppgave å bygge ned reserven. Denne er nå på akseptabelt nivå og departementet foreslår en ny ordning der fondet selv fastsetter avgiften for ett år av gangen. Avgiften skal ikke være høyere enn 0,05% av lønnsutgiftene, og likevel på minst kr 500. 

Arbeidsgiverforeningen Spekter er enig i forslaget, der fondsstyret får større ansvar for selv å fastsette avgiften hensyntatt ordningens årlige driftskostnader. Som departementet skriver i høringsnotatet skal de regionale verneombud virke på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Med nylige endringer i arbeidsmiljølovens § 6-1 er det nå langt flere virksomheter som pålegges å etablere verneombud. I lys av dette ber vi derfor om at behovet for ordningen vurderes.