Spekter støtter regjeringens forslag om å legge til rette for at virksomheter som tilbyr utvendig/innvending rengjøring av motorvogn, dekkskift og dekklagring må søke om godkjenning og få innvilget denne søknaden før de kan tilby sine tjenester.

Spekter er opptatt av et velfungerende arbeidsliv der aktørene følger lover og regler på arbeidslivsområdet. Offentlige myndigheters tilsyns- og kontrollvirksomhet rettet mot bilpleiebransjen tyder på at store deler av bransjen består av aktører som helt eller delvis tilsidesetter lov- og forskriftskrav på ulike områder. I rapporten Samfunnsøkonomisk analyse har gjort på oppdrag fra bransjeprogrammet, pekes det på at svart omsetning er utbredt i bransjen. Spekter forventer at en godkjenningsordning vil ha positiv effekt i arbeidet med å bekjempe alvorlig arbeidslivskriminalitet. Dette kommer både samfunnet og den seriøse delen av bilbransjen til gode. 

Gjennom samarbeidet med de andre partene i bransjeprogrammet fremstår det som tydelig at myndighetenes tilsyns- og kontrollvirksomhet ikke er tilstrekkelig for å komme den useriøse delen av bilvask-bransjen til livs. En godkjenningsordning vil gjøre det enklere for forbrukere og næringskunder som etterspør tjenester på områdene for bilvask, dekkskift og dekklagring å velge seriøse aktører. I neste omgang bidrar dette til at bransjens oppdragsgivere blir en viktig partner i arbeidet med å eliminere markedsgrunnlaget for aktører som ikke forholder seg lojalt til de krav som er satt til de næringsdrivende innen bilbransjen.  Dette er positivt og vil sannsynligvis medvirke til at den seriøse delen av bransjen kan realisere en større del av sitt samlede verdiskapings- og sysselsettingspotensial.  Spekter stiller seg også av den grunn positiv til regjeringens initiativ.

Til det konkrete forslaget til lovhjemmel og forskrift

Spekter støtter Arbeids- og sosialdepartementets forslag til lovhjemmel og forskrift i forbindelse med etablering av godkjenningsordningen. Vi vil samtidig bemerke følgende:

  • Vi ber departementet sørge for en presis avgrensning av hvilke virksomheter som skal være omfattet av ordningen. Det bør fremgå enda tydeligere hvilke virksomheter som er omfattet av godkjenningsordningen, og hvilke virksomheter som faller utenfor i forlengelsen av at de allerede er godkjent i henhold til vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter. Spesielt gjelder dette på dekkområdet.
  • Vi ber departementet legge til rette for at også automatvask og selv-vaskeanlegg inkluderes i godkjenningsordningen. Dette vil gi myndighetene bedre oversikt over det samlede markedet for bilvask og eliminere utfordringer knyttet til useriøse aktørers eventuelle tilpasninger for å omgå kravet om at de må være godkjent i henhold til godkjenningsordningen. For automatvask og selvvaskeanlegg bør det stilles krav om forenklet godkjenning gjennom å legge til grunn miljøkravene og pliktene med hensyn til registrering i offentlige registre i forbindelse med behandling av søknader om godkjenning.
  • Spekter støtter kravet om at det bør være straffbart for forbrukere og næringskunder å kjøpe tjenester fra ikke-godkjente virksomheter. Dette forutsetter samtidig at godkjenningsordningen gjøres bredt kjent blant målgruppen. Myndighetene har et selvstendig ansvar for å gjøre ordningen godt kjent. Arbeidet bør skje i nært samarbeid med Bransjeprogram bil.
  • Vi ber departementet sørge for at det legges til rette for god synliggjøring av godkjenningen for forbrukere og næringskunder gjennom krav om skilting (og digital profilering i de tilfeller virksomheten har egen nettside, app eller lignende) av at virksomheten er godkjent.
  • Vi ber departementet formulere forskriften slik at virksomheten må være godkjent/ha status som godkjent før man kan tilby tjenester på områdene for bilvask, dekkskift og dekklagring. Eksisterende virksomheter må gis en tydelig frist for endelig godkjenning, mens nye virksomheter må søke og få innvilget søknaden før tjenester kan tilbys i markedet.
  • Vi anbefaler departementet å legge til rette for at godkjenningsordningen kan evalueres etter en bestemt tidsperiode. Dette med sikte på å forbedre eventuelle svakheter ved ordningen innen rimelig tid etter at ordningen er satt i drift.
  • Vi forutsetter at myndighetene viderefører sin kontroll- og tilsynsvirksomhet rettet mot bilbransjen uavhengig av etablering av godkjenningsordningen. Vår forventning er samtidig at godkjenningsordningen kan bidra til enda mer målrettet tilsynsvirksomhet i regi av offentlige kontrolletater. 
  • For å sikre gjennomføring av forskriften er det nødvendig at det settes av tilstrekkelig med ressurser til kontroll og sanksjonering. Rapporten FAFO har utarbeidet for bransjeprogram renhold peker blant annet på at enkelte virksomheter fortsetter å bryte regelverket etter at godkjenning er gitt.

Vi ser frem til rask etablering av godkjenningsordningen for bilvask, dekkskift og dekklagring i tråd med anbefalingene fra et samlet Bransjeprogram bil.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider