Hensikten med koronaloven er å kunne gi forskriftshjemmel i nærmere angitte lover for å avhjelpe konsekvenser av den alvorlige situasjonen landet er i som følge av Covid-19-utbruddet.

Spekters medlemsvirksomheter befinner seg særlig innen sektorene helse, samferdsel og kultur. Mange av våre medlemmer har samfunnskritiske funksjoner etter DSBs kategorisering. Våre medlemmer blir på ulikt vis sterkt berørt av den pågående pandemien. Regjeringens iverksatte krisetiltak avhjelper samtidig situasjonen for mange.

Inngripende virkemiddel

Koronaloven med hjemmel til å gjøre forskriftendringer i en rekke lover er et inngripende virkemiddel i en krevende tid, og understreker den alvorlige situasjonen landet er i.

Unntakslovgivningen er begrunnet i behovet for å kunne handle raskt og effektivt, samtidig som man har tilstrekkelig beredskap for endring når situasjonen krever det. For mange av våre medlemmer er tilpasninger til lovgivningen som følge av korona-utbruddet, nødvendig for å kunne møte de ekstraordinære utfordringene som pandemien medfører. Etter vår vurdering vil det for mange av våre medlemsvirksomheter være et behov for slik tilpasning også etter 27. april 2020.

Spekter støtter departementets anbefaling

Departementet foreslår at lovens varighet forlenges med én måned, og at forskrifter gitt med hjemmel i lovens § 2 fortsetter å gjelde til 27. mai, med mindre forskriftene selv angir en kortere varighet eller blir opphevet.

Med bakgrunn i medlemmenes behov for fortsatt tilpasninger til lovverket støtter Spekter departementets anbefaling.

Vi har for øvrig ingen merknader til om det er lover som bør føyes til eller tas ut av listen omtalt i lovens § 2, kunngjøring til Stortinget, eller forlengelsen av endringen i smittevernloven.

Les høringen her