Arbeidsgiverforeningen Spekter er enig med departementet i at en slik minstegrense nå bør fjernes, slik at regelverket harmoniseres med regelverket for private tjenestepensjonsordninger og slik at det blir like regler for medlemskap i de offentlige tjenestepensjonsordningene, jf. at slik endringer allerede er innført for kommuner, fylkeskommuner og helseforetak.

For arbeidstakere omfattet av operapensjonslovens virkeområde vil imidlertid en eventuell endring kunne medføre reduserte pensjonsrettigheter i forhold til i dag, jf. det departementet selv sier om dette i høringen og de synspunkter som fremkommer i brev fra Den Norske Opera & Ballett datert 26. september 2022. Spekter er derfor av den oppfatning at en fjerning av minstegrensen ikke bør innføres i Operapensjonsloven.