Spekter forstår det slik at diskusjonen om en bedre sikring av ansattes feriepenger er kommet opp som følge av en undersøkelse som NHO har gjennomført blant sine medlemsvirksomheter, og hvor det fremkommer at flere virksomheter ikke vil kunne utbetale feriepenger i år.

Dette er ikke uttalt som et problem blant de virksomheter Spekter organiserer, men vi har likevel foretatt en undersøkelse blant våre medlemmer.

For å kunne svare på henvendelsen innenfor den tidsrammen som departementet har satt, har vi i denne omgang henvendt oss til et utvalg av medlemsvirksomhetene. Vi har kontaktet virksomheter innenfor samferdselssektoren, kultursektoren, helseforetakene og enkelte andre virksomheter.

Tilbakemeldingene fra de virksomhetene vi har vært i kontakt med er entydige. Utbetaling av feriepenger har ikke vært et problem, hverken i år eller tidligere år. Dette er uavhengig av om det er offentlig finansiert eller private virksomheter.

Vår kartlegging viser at alle virksomheter gjør avsetninger i regnskapet. Det er ingen av de vi har vært i kontakt med som i dag avsetter ansattes feriepenger på en egen bankkonto. I tilbakemeldingene påpekes det at en ordning med en egen feriepengekonto slik som ved skattetrekkskonto vil by på utfordringer og administrasjon med hensyn til regulering av uttak. Feriepenger utbetales ikke isolert, men inngår i andre bevegelser i lønnssystemet. En ordning som skissert vil derfor oppfattes som ressurskrevende og fordyrende.

Når det gjelder virksomheter som er offentlig finansierte, mottar disse periodiske overføringer/bevilgninger. Kulturvirksomhetene oppgir at de for tredje kvartal mottar bevilgning i begynnelsen av juni og at det ved denne utbetalingen er tatt høyde for utbetaling av ansattes feriepenger. Løpende avsetning av feriepenger gjennom året vil for disse virksomhetene gripe inn i pengestrømmen og belaste likviditeten på en måte det ikke er tatt høyde for i dag. Hvordan dette påvirker virksomhetenes økonomiske drift vil variere avhengig av den totale økonomien, og i hvilken grad virksomhetene har sesongmessige svingninger. Enkelte virksomheter peker på at man ved løpende avsetning vil måtte tilføres likviditetsreserver så som utvidelse av kassakreditt og/eller ekstra låneopptak. Det vil medføre ekstra kostander for virksomheten.

Helseforetakene mottar også periodiske overføringer fra staten. For enkelte helseforetak vil en løpende avsetning kunne medføre utfordringer med likviditeten og utløse behov for låneopptak eller utvidelse av kassakreditt, noe som vil gi økte utgifter. Dette kan gå på bekostning av pasientrettet virksomhet. For helseforetakene følger det av helseforetaksloven at eier hefter ubegrenset for foretakets forpliktelser slik at ansattes feriepengekrav vil være sikret av staten som eier.  En ordning med løpende avsetning som binder opp arbeidende kapital vil for disse virksomhetene derfor være uhensiktsmessig og unødvendig.

Når det gjelder utbetaling av feriepenger gjøres dette i juni i de aller fleste virksomhetene. Det er kun et fåtall som opplyser at de også utbetaler feriepenger ved avvikling av ferie utenom hovedferieperioden på sommeren.

Oppsummert er det Spekters oppfatning at ansattes feriepenger i dag er godt sikret. Et lovpålegg hvor arbeidsgiver må avsette feriepenger løpende på en egen bankkonto, vil for mange arbeidsgivere medføre ekstra administrasjon og mindre fleksibel bruk av likviditet.