Det fremgår av forslagets artikkel 1 i direktivet, at formålet om minstelønnsbeskyttelse kan ivaretas gjennom kollektive avtaler eller gjennom lovbestemt minstelønn der slikt eksisterer.

I Norge har vi en lang tradisjon for at lønnsdannelsen er partenes ansvar. Sett bort fra allmenngjøringsinstituttet, som har et spesifikt formål, overlater myndighetene til partene i arbeidslivet å regulere lønn og godtgjøringer gjennom forhandlinger med utgangspunkt i tariffavtalene.

Ethvert tilløp til inngripen i partenes ansvar vil kunne svekke oppslutningen om den norske modellen for lønnsdannelse og få store konsekvenser det organiserte arbeidslivet. Spekter er derfor avvisende til en lovbestemt minstelønn, fordi den flytter ansvaret for lønnsdannelsen fra partene til myndighetene.

Vi mener derfor det i Norge ikke er behov for et direktiv om minstelønn som i sin form vil kunne påvirke eller svekke den norske modellen med frie forhandlinger mellom partene.

Europakommisjonens forslag kan leses her