Departementet mener forslaget er en kodifisering av gjeldende praksis. Forslaget har sin bakgrunn i at etter implementering av personvernforordningen har det blitt stilt spørsmål ved om oppdragstaker etter endringene har tilstrekkelig behandlingsgrunnlag, slik man hadde etter den tidligere personopplysningsloven. Ved å forskriftsfeste plikten sikres nå en slik hjemmel, samtidig som behandlingen anses som lovlig etter forordningen.

Spekters vurdering


Spekter støtter forslaget om å forskriftsfeste plikten til å utlevere dokumentasjon. Samtidig vil vi understreke behovet for å kunne innhente all relevant informasjon for å sikre etterlevelse. Flere av våre medlemsvirksomheter er store oppdragsgivere og har allerede gode rutiner for å ivareta plikten til å utlevere adekvat informasjon i kontraktene med underleverandører.

Som følge av dialogen vi har hatt med våre medlemsvirksomheter, er vår vurdering at forslaget også vil bidra til å rydde opp i forholdet til personvernlovgivningen, og vil gjøre det tydeligere hvilke opplysninger som kan utleveres. For å fjerne eventuelle uklarheter mener vi likevel at det i forarbeidene kunne vært gjort ytterligere rede for hvilke personopplysninger som ikke faller inn under betegnelsen lønns- og arbeidsvilkår, og som ikke skal utleveres.

For å unngå ytterligere uklarheter mener Spekter at det er en fordel om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og forskrift om informasjons- påseplikt mv. er harmonisert i størst mulig grad, også når det gjelder krav til å gjennomføre påseplikten. Vi er kjent med at flere av våre medlemmer allerede har tatt inn klausuler om sanksjoner for manglende utlevering av dokumentasjon i sine tillegg til kontraktene. Dette er skjedd nettopp fordi man har erfart at det her har vært en svakhet ved regelverket.

Spekter understreker videre betydningen av at etterlevelse av regelverket om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er knyttet til sanksjonssystemet i kontraktene direkte gjennom et vedlegg. Dette letter muligheten for å følge opp avvik innenfor kontrakten og dermed sikre etterlevelse. Spekter mener derfor at en også samtidig burde regelfeste krav om vedlegg knyttet til etterlevelse av krav til lønns- og arbeidsvilkår i andre kontrakter. Dette for at en også i kontrakter som ikke er med offentlige oppdragsgivere kan bruke kontraktens bestemmelser til å hindre og reagere på brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår. 

Avslutningsvis er vi tilfreds med at det i notatet understrekes at påseplikten ikke innebærer at oppdragsgiver skal overta arbeidsgivers ansvar for å sørge for at arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår etter allmenngjøringsforskrifter, og at det understrekes at det er Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet som fortsatt skal føre tilsyn med at arbeidsgiver følger opp dette ansvaret.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider