Spekter mener det er hensiktsmessig at permitteringsperioden forlenges, blant annet for å sikre at virksomheter som har måttet stenge eller avgrense driften på grunn av pandemien fortsatt har kvalifisert arbeidskraft raskt tilgjengelig når aktiviteten kan gjenopptas. En arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 uker vil videre bidra til å sikre en reell vurdering av permitteringsbehovet. Fokuset bør likevel være å få flest mulig tilbake i arbeid.

Spekter støtter hovedtrekkene i forslaget

En rask og effektiv behandling av dagpengesøknader er ifølge departementet avgjørende for å unngå at permitterte står uten inntektssikring i lang tid. Det står i høringsnotatet at forslaget til forenklinger i regelverket i de fleste tilfeller ikke vil være til ugunst for permitterte eller arbeidsgivere. Klageadgangen etter ordinære regler vil være i behold ved eventuelle uriktige utfall. På bakgrunn av det høye antallet permitteringer og dagpengesøknader er det forståelig at departementet ønsker å innføre en automatisering av saksbehandlingen i NAV. Spekter støtter derfor de hovedtrekkene som skisseres i høringsnotatet om forenkling av beregningen av arbeidsgivers fritaksperiode og arbeidsgiverperiode II.

Behov for informasjon til arbeidsgiver om arbeidsgiverperiode II og permitteringsperiode

I høringsbrevet punk 3.3 («særlig om informasjon om tidspunktet for når arbeidsgiverperiode II inntrer») poengteres det at arbeidsgiver har et behov for informasjon om beregningen av fritaksperioden i forkant av nådd maksimalperiode samt tidspunktet for arbeidsgiverperiode II. Videre uttrykker departementet at NAV ikke har systematisk støtte for å varsle den enkelte arbeidsgiver om disse beregningene. Dette kan skape store utfordringer, særlig for arbeidsgivere som har mange permitterte med ulik permitteringsdato.

Spekter mener det bør innføres en ordning som gjør det enklere for arbeidsgiver å holde oversikt over beregningen av den totale fritaksperioden og arbeidsgiverperiode II. Det er viktig at arbeidsgivere vet når disse periodene inntreffer slik at de permitterte sikres sine rettigheter. Hensikten med arbeidsgiverperiode II er at arbeidsgiver skal foreta en reell vurdering av behovet for fortsatt permittering. Det kan bli vanskelig å gjennomføre gode vurderinger dersom arbeidsgiver har beregnet en fritaksperiode som gjør at arbeidsgiverperiode II inntreffer på et annet tidspunkt enn perioden som legges til grunn i det nye systemet.

Videre er det av stor betydning for arbeidsgiver å vite når den totale fritaksperioden utløper etter den nye beregningsmetoden. På et slikt tidspunkt vil arbeidsgiver måtte vurdere oppsigelse dersom det ikke er mulig å ta den permitterte tilbake i arbeid.

Spekter ber derfor departementet utrede mulighetene for en ordning som gjør at arbeidsgivere blir varslet i forkant arbeidsgiverperiode II og maksimal fritaksperiode. Et mulig alternativ kan være en ordning som gjør det enkelt for arbeidsgivere å orientere seg om tidspunktet for når arbeidsgiverperiode II inntrer, og når den totale fritaksperioden utløper.

For det tilfellet at departementet vurderer det slik at den eneste praktiske gjennomførbare løsningen er at arbeidsgiver kontakter NAV direkte, ber vi om at det tilrettelegges for at en slik kontakt kan skje på en måte som gjør det raskt og enkelt for arbeidsgiver. På den måten sikrer man effektive prosesser for alle involverte parter.  

Følg også høringen på regjeringens nettsider