Vi viser til mottatte høringsbrev datert 30. juni, 1. juli, 4. juli, 5. juli og 6. juli 2022 vedrørende begjæring om fortsatt allmenngjøring av:

  • Tariffavtaler for byggeplasser i Norge
  • Tariffavtale for turbiltransport
  • Tariffavtale for godstransport på vei
  • Tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringen
  • Tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringsvirksomheter
  • Industrioverenskomsten/VO delen for skips- og verftsindustrien
  • Tariffavtale for elektrofag
  • Tariffavtale for fiskeindustrien
  • Tariffavtale for renholdsbedrifter

Et velfungerende arbeidsliv er avhengig av at bedriftene følger de sosiale standarder som er akseptert og de lover og reguleringer som er fastsatt. Dette er grunnlaget for en sunn konkurranse mellom bedrifter og et godt grunnlag for økt produktivitet og verdiskaping.

Også lønn må imidlertid være et akseptert konkurranseelement og det er viktig å trekke opp grensen mellom hva som er uanstendige lønns- og arbeidsvilkår og hva som er proteksjonisme for å hindre den konkurransen EØS-avtalen forutsetter.

Spekter er prinsipielt uenig i omfanget av allmenngjøring som i dag brukes og den praksis som nå synes å være etablert, der tidligere allmenngjøringsvedtak nærmest automatisk videreføres uten en grundig ny vurdering av om det fortsatt er grunnlag for allmenngjøring for en ny tariffperiode.

Allmenngjøring er et kraftig myndighetsinngrep og må derfor etter Spekters oppfatning kun brukes der det klart er dokumentert at lønns- og arbeidsvilkårene ligger vesentlig under det som må anses som sosialt akseptabelt i Norge. 

Dersom Tariffnemnda finner å ville videreføre allmenngjøringene vil Spekter uttale at vi er skeptiske til at det allmenngjøres andre bestemmelser enn minstelønnsbestemmelser. Vi har ingen merknader til at minstelønnssatsene justeres i tråd med resultatet fra overenskomstrevisjonen 2022.