Overordnet mener Spekter at pasientene, helsetjenesten og samfunnet er tjent med et klokt og konstruktivt samspill mellom offentlige, ideelle og private aktører. Det skal skje innen rammene av en offentlig styrt og finansiert helsetjeneste.

Et system som åpner for et mangfold av aktører vil fremme produktivitet, innovasjon, tjenesteutvikling og læring på tvers. Det vil styrke helsetjenestens evne til å møte utfordringer som bl.a. Perspektivmeldingen (Meld. St. 14 (2020–2021) og gjeldende Nasjonal Helse- og sykehusplan (Meld. St. 7 (2019-2020) beskriver. En aldrende befolkning og den medisinske utviklingen vil øke etterspørselen etter helsetjenester, samtidig som tilgangen på kvalifisert arbeidskraft og økonomiske ressurser fremover vil være mer begrenset.

Disse utfordringene krever flere tilnærminger og svar, men for Spekter ligger ett av svarene i å bruke kapasiteten og egenskapene hos private aktører som er seg sitt samfunnsansvar bevisst. Private aktører bidro på flere områder i helsetjenesten under pandemien, som tydeliggjorde nytten av å kunne trekke på aktører med rask omstillingsevne og mulighet til å skalere opp kapasiteten på kort varsel. Disse erfaringene gir læring om hvilken betydning det har for landets helseberedskap at det finnes et mangfold av aktører med ulike egenskaper som opererer på ulike forutsetninger.

Det finnes flere måter å legge til rette for et godt og konstruktivt samspill mellom ulike typer av aktører og leverandører av helsetjenester. Slik Spekter oppfatter det, innebærer ikke avviklingen av godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg et linjeskift som i seg selv vil svekke eller innskrenke mulighetene for bruk av ideelle eller kommersielle aktører. Det er viktigst for Spekter i denne sammenhengen.

Vi merker oss Helse- og omsorgsdepartementets understrekning i høringsnotatet at finansieringen av de regionale helseforetakene ikke endres som følge av at Fritt behandlingsvalg avvikles, og at avviklingen ikke innebærer at spesialisthelsetjenesten får mindre ressurser til å behandle pasienter.

Når ordningen avvikles, vil samarbeidet og tjenesteleveransene i hovedsak baseres på langsiktige avtaler mellom de regionale helseforetakene og private tjenesteleverandører.

For enkelte pasientgrupper og behandlinger kan erfaringene med Fritt behandlingsvalg ha synliggjort et behov for større behandlingskapasitet fremover. Det bør unngås at avviklingen av ordningen medfører at ventetidene øker for disse pasientene. De regionale helseforetakene er i gang med å kartlegge aktiviteten innen godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg, og det har i den forbindelse vært dialog med tjenesteleverandører på flere behandlingsområder. En slik prosess gir åpning for eventuelle nye eller utvidete anskaffelser, hvis behovet tilsier det.

Slik Helse- og omsorgsdepartementet også understreker i høringsnotatet, må pasientenes rett til forsvarlig og nødvendig helsehjelp ivaretas ved avviklingen. Et hovedhensyn må være at avviklingsprosessen blir så god som mulig for pasienter, behandlingsvirksomhetene og for helsetjenesten som helhet. For virksomheter der aktiviteten i sin helhet, eller større deler av aktiviteten, er basert på Fritt behandlingsvalg, kan driften bli sårbar når tiden for avviklingen nærmer seg. Det er i den sammenhengen viktig at det legges opp til god dialog mellom virksomhetene og de regionale helseforetakene, for å sikre at pasientenes rett til forsvarlig helsehjelp ivaretas.

Spekter støtter departementets vurderinger bak forslaget om en overgangsordning i seks måneder for virksomheter som har pasienter inne til behandling over lengre tid, slik at de kan få fullført den påbegynte behandlingen ved institusjonen den er påbegynt. Dette gjelder spesielt pasienter inne til døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern.

Videre foreslår departementet at overskriften på bestemmelsen endres fra «rett til fritt behandlingsvalg» til «rett til valg av behandlingssted». Pasienten har ikke rett til å velge behandling, men hvor behandlingen skal ytes. Departementet mener derfor dette bør bedre fremgå av overskriften. Spekter støtter dette.