I høringsnotatet foreslås det å forskriftsfeste krav til innkvartering som arbeidsgiver stiller til disposisjon for arbeidstaker med nye bestemmelser i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften).

I dag følger krav til innkvartering av aml § 4-4 fjerde ledd som angir en forsvarlighetsstandard, og hvor kravene til innkvartering følger av forvaltningspraksis.

Det kommer frem av høringsnotat at Arbeidstilsynet erfarer fra sin tilsynspraksis at det innenfor en del bransjer er brudd på krav til innkvartering. Arbeidstilsynets begrunnelse for å forskrifts regulere presise krav er derfor at å forskrifts regulere hvilke krav som stilles vil gjøre regelverket mindre skjønnspreget, skape forutsigbarhet for arbeidsgiver, gjøre tilsyn enklere, og at etterlevelsen av regelverket gjennom forskriftsfesting vil bli bedre.

Spekter ønsker å understreke at vi støtter sterkere tiltak overfor virksomheter som har uforsvarlige boforhold til sine ansatte. Vi savner imidlertid en bredere vurdering av om forskriftsregulering vil føre til bedre etterlevelse av de krav som stilles til innkvartering. Det følger av høringsnotatet at Arbeidstilsynets opplever at informasjonstiltakene og veiledning ikke gir gode nok resultater, men det er ikke i høringsnotatet vurdert andre tiltak, eller hvorfor informasjonstiltak og veiledning ikke fører til færre brudd.  

I dag er det på Arbeidstilsynets hjemmesider informasjon om hvilke krav som stilles til innkvartering. Mange arbeidsgivere har en praktisk tilnærming til innhenting av informasjon og kunnskap om regelverk, slik at informasjonskanaler så som Arbeidstilsynets hjemmesider vil være like eller mer relevant kilder som å lese forskriften. Spekter har derfor liten tro på at forskriftsregulering vil gjøre informasjonen mer tilgjengelig og føre til færre brudd på reglene.

De foreslåtte reglene om innkvartering vil ha et bredt nedslagsfelt og vil omfatter mange forskjellige sektorer med ulike behov for innkvartering av ansatte. Det vil være ulikt behov for fasiliteter så som oppbevaring av mat og tilgang til vaskemaskin og tørkerom avhengig av type arbeid og varigheten av behovet for innkvartering.  

Forslaget om nye bestemmelser i forskriften ser imidlertid ut til å være tilpasset enkelte sektorer og former for innkvartering. Spekter mener at når forskriften er utformet på denne måten bør virkeområdet også være avgrenset til de tilfeller forskriften er ment å regulere.

Innenfor Spekter - området er det flere virksomheter som kun har behov for kortvarig innkvartering og hvor det er avtalt innkvartering tilsvarende hotellstandard el lignede.  Det er i disse tilfellene ikke samme behov for alle fasiliteter som følger av forslaget til nye bestemmelser. Spekter mener at ved en forskriftsregulering slik Arbeidstilsynet har foreslått bør det komme frem av forskriften at for eksempel innkvartering på hotell el lignede ansees for å oppfylle forsvarlighetsstandarden i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd, og ikke omfattes av forskriften. Arbeidstilsynet skriver også at forskriften ikke er ment å gripe unødvendig inn i landsdekkende tariffavtaler som regulerer innkvartering. Dette bør i så fall også fremgå av forskriften.

Overordnet mener Spekter at det ikke er riktig vei å gå og vedta detaljerte reguleringer fremfor en mer funksjonsbasert regulering som vil være mer robuste overfor endringer i samfunnsutviklingen og redusere behovet for endringer i forskriftene, og med mulighet til å utvise skjønn tilpasset ulike situasjoner.

Spekter vil avslutningsvis be om at endringen blir evaluert hvis den blir gjennomført.

Følg også høringen på Arbeidstilsynets nettsider