Tidligere i vår skrev Spekter og Fagforbundet et felles brev  til departementet om at den nye akuttmedisinforskriften og tilhørende rundskriv kunne gi uønskede konsekvenser for både rekruttering, kvalitet og kostnader knyttet til opplæring i ambulansefaget.

De nye reglene innebar blant annet at andreårs-lærlinger ikke lenger kunne delta som annenmann på ambulansen. Dermed ville de miste viktige læresituasjoner og lærlingordningen i den norske ambulansetjenesten kunne blitt krevende å opprettholde i sin nåværende form. Behovet for å ansette flere i ambulansetjenesten ville dessuten ha blitt unødvendig stort.

Reglene skal endres

I svarbrevet til Spekter, skriver departementet at de ser at de nye kravene til kompetanse på ambulansebil vil komme til å skape problemer både for lærlingeordningen og for de ansvarlige for ambulansetjenesten.

«Vi er derfor innforstått med at det må foretas endringer i de kravene som nå fremgår av den nye forskriften», heter det i svarbrevet.

- Det er all grunn til å gi departementet ros for å lytte til partene i arbeidslivet og for å ville endre disse reglene. Det vil være avgjørende for at det også fremover kan utdannes nok ambulansefagarbeidere med en kompetanse som tilfredsstiller helsetjenestens behov, sier Wikdahl.