Spekter synes forskriften har en fornuftig hovedinnretning. Spesielt viktig er det at departementet klargjør og forsterker reguleringen av at det er Staten som er ansvarlig for fastsettelse av læringsmål, spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomhetene. 

Det er også viktig og riktig at roller og ansvar klargjøres i forskriften. Spekter støtter at departementet klargjør de regionale helseforetakenes ansvar hvor det blant annet legges opp til at helseforetakene skal benytte ressursene mer på tvers av og mellom virksomhetene.

Spekter støtter også at helsedirektoratet gis et betydelig ansvar sammen med helseforetakene. Vi stiller imidlertid spørsmålstegn ved den særskilte rolle Legeforeningen er gitt. I det foreliggende forslaget til ny forskrift ligger det til grunn tydeligere reguleringen av myndighetsstyringen, men Legeforeningen og foreningens spesialitetskomitéer er fortsatt gitt formelle roller. Spekter er uenig i det og mener at Legeforeningen og deres spesialitetskomiteer bør høres på linje med andre berørte parter. Det må ikke være noen tvil om at de vurderinger og vedtak som offentlige myndigheter fatter, baseres på faglige vurderinger hvor ikke enkeltaktører får en mer fremtredende rolle enn andre. Spekter anbefale også at departementet revurderer etablering av nasjonale spesialitetsråd i stedet for spesialitetskomiteer underlagt legeforeningen.

Spekter er kritisk til at det i forskrifts form innføres et begrep som fagfellevurdering. Dette er vanligvis knyttet til noe helt annet enn godkjenning av virksomhet. Det vil kunne få som konsekvens vidtrekkende diskusjoner om metode, kriterier og omfang av tidsbruk som vil medgå.

Spekter er positive til at de regionale helseforetakene skal legge til rette for at deler av utdanningen kan gjennomføres i en ikke godkjent utdanningsvirksomhet, for eksempel privat virksomhet. Dette bør forsterkes og gis ekstra oppmerksomhet og eventuelle incentiver i en startfase. Dette for å utnytte kapasiteten og kompetanse som finnes i disse virksomheten, det vil styrke samarbeidet mellom offentlige og private sykehus om pasientbehandling og det vil bidra til nyttig læringsoverføring, både faglig og organisatorisk.

I tillegg mener Spekter at departementet ikke bør fastslå at Utdanningsfondene skal brukes som i dag. Deler av fondet finansieres gjennom tariffavtalte avsetninger hvor partene er uenige om dette bør videreføres. Spekter finner det derfor uryddig at departementet understreker at de skal benyttes som i dag. Dette er for øvrig i tråd med de anbefalingene som flertallet i Arbeidsgruppe 1 (Finansiering og helseforetakenes kostnader) i det interregionale prosjektet (nedsatt av de regionale helseforetakene) har gitt.

Se hele Spekters høringssvar her: