Bratten pekte på at mens det i 1950 var 7 arbeidstakere bak hver pensjonist i Norge, vil det i 2060 være bare 1,7 yrkesaktiv bak hver pensjonist. Dermed må man både øke produktiviteten og sørge for å utløse mer arbeidskraft.

- Flere må jobbe mer og lenger før pensjonering, og de må jobbe heltid. Deltid er lite produktivt. Ikke bare har de ansatte mindre tilknytning til arbeidslivet. Det innebærer også at flere må læres opp og flere må ledes. Det er mindre produktivt enn når heltid er hovedregel, mente Bratten.

Hun understreket at det vil blir enklere å gjennomføre nødvendige endringer i arbeidslivet dersom man opprettholder et velfungerende trepartssamarbeid.

- Jeg håper produktivitetskommisjon bidrar med fakta og dokumentasjon som kan anvendes i trepartssamarbeidet og i det offentlige ordskiftet, slik at vi sikrer felles problemforståelse og oppslutning om endringsbehov, sa Bratten.

Realitetsorientering er nødvendig

Folks forventninger til velferdsstaten er økende. En undersøkelse Opinion Perduco utførte for Spekter i fjor, viser at de fleste vil ha økt nivå på velferdstjenestene, men få vil betale mer skatt, enda færre vil øke arbeidsinnvandringen, og skremmende få vil utvide det antall timer de leverer av arbeidskraft gjennom karrieren sin ved å øke sin deltidsandel eller jobbe lenger før de går av med pensjon.

Arbeidstidsregler og offentlig tjenestepensjon må endres

Spekter oppfordret også Produktivitetskommisjonen til å påvise hvordan dagens arbeidstidsregler hindrer utløsing av arbeidskraft og produktivitet. Disse legger nemlig begrensninger for blant annet å få til mer heltid. I tillegg bør det dokumenteres hvor viktig det er at den ytelsesbaserte pensjonsordningen i offentlig sektor avvikles i sin nåværende form og erstattes med en ordning som både bidrar til gode pensjonsordninger for de ansatte samtidig som den gir forutsigbarhet for virksomhetene.

For mye kontroll og tilsyn?

I sitt innlegg oppfordret Bratten også kommisjonen om å utrede hvorvidt omfanget av kontroll- og tilsynsvirksomhet i norsk arbeidsliv hindrer innovasjon og kreativitet – og dermed produktivitet, og om kontroll- og tilsynsvirksomheten kan begrenses uten at det setter sikkerhet og kvalitet i fare.

Spekter mener det særlig bør vurderes nærmere om den lavere produktivitetsveksten i offentlige sektor har sammenheng med sektorens kontroll- og tilsynsmetoder.

-Inntrykket fra våre medlemsvirksomheter er at det er et stadig større avviksfokus. Systemer og rutiner er et gode for å hindre feil, men det har utviklet seg en kultur i Norge der jakten på avvik overskygger jakten på de kreative og produktive prosessene, sa Bratten.

Hun påpekte at mye produktivitetsvekst og innovasjoner har kommet i stand etter prøving og feiling.

-Kreativiteten settes under press hvis lederne bli så redde for å gjøre feil, at de bygger opp rigide systemer, staber, protokoller og rutinebeskrivelser slik at medarbeiderne  ikke får bruke eget skjønn. Det er tross alt ingen grunn til å ha annet enn høy tillit til at folk kan bruke huet, sa Bratten.

Les hele Spekters innspill til Produktivitetskommisjonen her

Produktivitetskommisjonen er oppnevnt av regjeringen for å kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Kommisjonen skal levere første del av sin rapport i første kvartal 2015.