I en høring fra Kunnskapsdepartementet om endringer i barnehageloven er det foreslått en minimumsnorm for grunnbemanning, og en skjerpet norm for pedagogisk bemanning.

Departementet foreslår å innføre en bemanningsnorm med én ansatt per tredje barn under tre år, og én ansatt per sjette barn over tre år, og at dette skal tre i kraft 1. august 2018. I begrunnelsen pekes det på at dagens regelverk tillater for store lokale variasjoner i grunnbemanningen, og derfor ikke sikrer et likeverdig tilbud.

Spekter påpeker i sitt høringssvar at bemanningsnormer ikke er det viktigste virkemiddelet for å oppnå kvalitet i tjenestetilbudet, verken i barnehagesektoren eller i andre sektorer. I den sammenheng er det viktig å se på kvalitet som mer enn bemanning. Barnehagens fysiske miljø, driftsformer, kompetanse og antall pedagoger er faktorer som er vel så viktige som en bemanningsnorm. En bemanningsnorm kan også i mange tilfeller hindre innovasjon og nytenkning, fordi det vil begrense mulighetene for lokale tilpasninger i den enkelte barnehage.

Barnehagesektoren består fortsatt av mange små aktører. Utviklingen preges imidlertid av konsolidering, både av ideelle og kommersielle aktører. Konsolideringen i sektoren har bidratt til økt seriøsitet, kvalitet og faglig utvikling av tjenestetilbudet.

Skjerping av pedagognormen kan være relevant

Departementet foreslår også at det innføres et skjerpet krav til pedagognorm, hvor det stilles krav om én pedagogisk leder per syvende barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Reglene i dag er «minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år». (Forskrift om pedagogisk bemanning § 1).

Det er i dag for få ansatte med relevant pedagogisk utdanning i barnehagene. Fra Spekters side ser vi at antallet pedagoger har betydning for den pedagogiske kvaliteten i barnehager. Vi mener derfor pedagognormen er et bedre virkemiddel for å oppnå kvalitet i tjenestetilbudet.  

Samtidig endrer ikke en skjerpet pedagognorm rekrutteringssituasjonen for barnehagene. Konsekvensene av å høyne kravene i en situasjon hvor det er mangel på pedagoger, burde ha vært nærmere vurdert.

Spekter mener de økonomiske og administrative konsekvensene av bemanningsnormen og den nye pedagognormen burde ha vært nærmere vurdert, særlig for de private barnehagene. 

Les hele Spekters høringssvar her