Spekter er i hovedsak tilfreds med innretning av forslagene i statsbudsjettet på området forskning og utdanning. Det er først og fremst positivt at arbeidet med tidlig innsats prioriteres. Det er også positivt at det signaliseres en satsing på fagskoler og på strategi og tiltak innenfor kompetansepolitikken.

- Hvis det årlig bevilges 360 millioner kroner som økning i kommunenes rammer fra skoleåret 2017-2018, så vil det være viktig at innsatsen evalueres underveis og at det eventuelt vurderes å styrke innsatsen ytterligere. Spekter mener at tidlig innsats er et godt verktøy i arbeidet for å øke andelen som gjennomfører og består videregående opplæring, sa Kvam.

Tilgang til læreplasser er en kritisk faktor for at ungdom skal kunne gjennomføre og bestå videregående opplæring.

- Partene i arbeidslivet og myndighetene har undertegnet Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Regjeringen har bidratt til at IKT-senteret har utviklet et verktøy som fylkene kan benytte i arbeidet med å rekruttere flere lærebedrifter, men gode verktøy skaffer ikke flere læreplasser alene. Potensielle virksomheter må kontaktes og veiledes. Fylkeskommunene trenger derfor ressurser for å ta i bruk verktøyet og oppsøke potensielle nye lærebedrifter, sa Kvam.

Fagskoler

Spekter synes det er gledelig at det signaliseres en satsing på fagskoler, og at det settes av egne midler til utvikling innen fagskolesektoren.

- Etter Spekters oppfatning bør fagskolene først og fremst bygges ut til å bli en videreutdannings- og spesialiseringsvei for de med fag- og yrkeskompetanse. Proposisjonen er derimot lite konkret på utviklingen av fagskolessektoren videre. Spekter ser frem til stortingsmeldingen om fagskoler som er varslet senere i høst. Vi har store forventninger til utviklingen av fagskolene, og dermed til utviklingen av utdanninger som skal ivareta arbeidslivets behov for kortere yrkesrettet utdanning, sa Kvam.

Kompetansepolitikk

Kompetansepolitikken handler derfor i stor grad om å skape forutsetninger for mobilisering av arbeidskraft.

- Spekter har forventninger om at den kompetansepolitiske strategien som er under utvikling, skal bidra til å møte behovet for en helhetlig tenkning. Dette arbeidet må vise sammenhengene mellom blant annet tiltak på arbeidslivs-, integrerings- og kompetanseområdet. Ikke minst vil dette være viktig for å få til en effektiv integrering av flyktninger, sa Kvam.

Spekter etterlyste midler i budsjettet til oppfølging av NOU 2016:7 Norge i omstilling (Karriereveiledningsutvalget). Karriereveiledning gjennom livsløpet er av stor betydning for at ungdom foretar gode utdanningsvalg og at voksne veiledes slik at de har best mulig forutsetninger for å kunne møte omstillinger og til å kunne stå lengst mulig i jobb. Spekter er opptatt av at dette nå følges opp i praktisk kompetansepolitikk og savner en tydeligere prioritering av dette i budsjettet.

Les hele Spekters høringsinnspill her: 

Se høringen på Stortingets Nett-TV