Det såkalte Kompetansebehovsutvalget (KBU) ble oppnevnt i statsråd 22. mai, og skal ledes av professor Steinar Holden. I utvalget sitter forskere, representanter for partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet. Spekter er representert ved spesialrådgiver Trond Bergene.

Utvalgets arbeid skal danne grunnlag for beslutninger både hos myndighetene og i arbeidslivet for de valg som må til for å dekke kompetansebehovet fremover. Utvalget skal se ut over enkeltutdanninger, og vurdere kompetansebehovene bredt.

- Det er avgjørende at både myndigheter, arbeidsliv og den enkelte får et bedre grunnlag når det skal tas beslutninger om utdanning og kompetanseutvikling. Ved siden av å utdanne nok innen de forskjellige fag og yrker, så er innholdet i utdanningene og læringen som skjer i arbeidslivet minst like viktig for å dekke fremtidens kompetansebehov, sier Kvam.

Det finnes i dag mange analyser og fremskrivninger av kompetansebehov, men de er ofte fragmenterte, usikre og lite systematiserte. Samtidig går utviklingen fort med tanke på teknologiske endringer og omstillingsbehov. Utvalget skal være den felles arenaen for sammenstilling, analyse og drøfting av dette kompliserte bildet.

Stort omstillingsbehov fremover

Kvam understreker at Norge står overfor store og omfattende omstillinger i årene fremover. For mange står utenfor arbeidslivet, og digitalisering og ny teknologi vil endre både arbeidsmarkedet og jobbenes innhold.

- Arbeidslivet er helt avhengig av riktig og nok kompetanse fremover. Frafall og feilvalg i utdanning er kostbart for den enkelte og for samfunnet. For den enkelte er kostnadene både tapte lønnsinntekter og personlige belastninger. Dette er sløsing med den enkeltes og samfunnets ressurser, sier Kvam.

Den teknologiske utviklingen, i stor grad drevet fram av den økende digitaliseringen, bidrar til at omstillingsbehovene ventes å være større enn tidligere. Langt flere vil ha behov for ny kompetanse som følge av slike omstillinger. Aldringen av befolkningen gjør at vi kan og må arbeide lenger. Dersom arbeidslivet ikke får tilgang på arbeidskraften som trengs vil ikke arbeidslivet og samfunnet kunne få planlagt og løst oppgavene på best mulig måte.

Les mer om utvalget på regjeringen.no: Mer kunnskap om fremtidens arbeidsliv

Utvalget er en oppfølging av nasjonal kompetansepolitisk strategi som ble vedtatt i februar. Les mer her: Enighet om nasjonal kompetansepolitisk strategi