I Stortingsmeldingen «Regjeringens kompetansereform – lære hele livet», har regjeringen oppsummert allerede kjente tiltak, og supplert med nye. Et overordnet mål er at «ingen skal gå ut på dato».

Blant de viktigste tiltaksområdene i meldingen er:

- Forsterking av eksisterende bransjeprogrammer og etablering av nye bransjeprogrammer for kompetanseheving i en del utsatte bransjer, blant annet innen reiseliv og varehandel.

- Satsing på karriereveiledning slik at dette skal nå alle som har behov for det, over hele landet. Blant annet styrkes digital karriereveiledning.

- Utdanningsinstitusjonene skal stimuleres til å utvikle flere videreutdanningstilbud, også i mindre moduler. Endringer i finansieringssystem og regelverk for egenbetaling skal vurderes nærmere.

- Det skal bli lettere for fagskolene å tilby mindre moduler enn halvt års enheter (30 studiepoeng).

- Det skal bli lettere å orientere seg i alle utdanningstilbudene for arbeidstakere og arbeidsgivere med utvikling av en digital plattform hvor tilbudssiden og etterspørselssiden skal møtes.

-  Regjeringen legger vekt på trepartssamarbeidet, og vil styrke dette på utdanningsområdet fremover.

Skal bli enklere å kombinere jobb og utdanning

Det er også lempet på reglene i Statens lånekasse slik at det skal bli lettere for voksne arbeidstakere i jobb å kombinere utdanning og arbeid.

Arbeidslivet betegnes ofte som den viktigste læringsarenaen for folk i arbeid, det er gjennom de daglige oppgaver og forventninger om utvikling at det meste av læringen skjer.

Stortingsmeldingen drøfter i liten grad arbeidsplassen som arena og kilde til læring og utvikling, og kommer ikke med tiltak på dette området. Det vises til hva som er myndighetenes, arbeidsgiveres og arbeidstakeres ansvar.

-  Det er selvsagt naturlig at virksomhetene selv tar ansvar for læringen i egen virksomhet. Mange av Spekters medlemmer sier imidlertid til oss at de står ganske alene om «å finne opp kruttet på nytt». Derfor hadde det vært fint om Regjeringen også hadde kommet med tiltak som kunne gi veiledning, inspirasjon og gode verktøy til virksomhetene, sier Kvam.

Trepartssamarbeidet som fundament

Tiltakene i stortingsmeldingen er viktige med tanke på den omstillingen vi har stått i, og ikke minst på de omstillingene som vil komme fremover.

- Spekter er positiv til hovedtrekkene i meldingen. Det er også bra at trepartssamarbeidet fremheves som et fundament for arbeidet fremover, da det er en naturlig arena for å utvikle tiltak med bred oppslutning, sier Kvam avslutningsvis.

Stortingsmeldingen kan du lese her:
Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet