- Fagskolene er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående skole, og de er et alternativ til studier ved universiteter og høyskoler. Når det nå signaliseres så sterkt at det skal satses på fagskoler kan dette være et viktig løft for yrkesrettede utdanninger, noe arbeidslivet er helt avhengig av fremover, sier fagsjef i Spekter Olav Wendelbo Kvam.

Det er mye positivt både i den fremlagte stortingsmeldingen og i Stortingets vedtak. Satsingen innebærer at det legges til rette for kvalitetsutvikling, samarbeid med arbeidslivet, bedre studentrettigheter og at det utvikles relevante studietilbud.

Et stridsspørsmål har vært om universiteter og høyskoler skal kunne tilby fagskolestudier. Dette sa flertallet i Stortinget nei til, fordi man mener det fort kan føre til en unødvendig akademisering av fagskoleutdanningene. Stortinget vil ha en hensiktsmessig arbeidsdeling som innebærer en videre utvikling av fagskolenes egenart som praktiske, yrkesrettede utdanninger og med nærhet til behovene i arbeidslivet.

- Spekter tolker det positivt at Stortinget sier tydelig at det er denne egenarten ved fagskoletilbudene som skal utvikles, sier Kvam.

Spekter er også positive til at det åpnes for at det skal kunne stilles autorisasjonskrav for opptak til fagskoleutdanning der dette er naturlig, blant annet i videreutdanninger for helsefagarbeidere.

Selv om det er visse endringer i finansieringssystemet som vil innebære økt fleksibilitet og som innebærer en viss satsing, så mangler fortsatt en konkret opptrappingsplan, noe opposisjonen på Stortinget har bemerket. Dette innebærer at det blir opp til fremtidige budsjettprosesser å konkretisere satsingen.

- Mange av Spekters medlemsvirksomheter trenger arbeidskraft med fagskoleutdanning. Både tekniske fag, primærnæringssfag og helse- og sosialfag er viktige fagskoleutdanninger for mange av Spekters medlemsvirksomheter. Det er helt nødvendig at den satsingen som det nå er enighet om blir virkelighet, avslutter Kvam.