Han viste til Spekters beregninger av «Arbeidskraftfond  - Innland», som bekrefter at vi har et stort potensiale  for å øke verdien av arbeidskraften ytterligere, en arbeidskraft Norge sårt trenger.

- For mange grupper er det mulig å arbeide mer, det gjelder både å redusere deltid og å mobilisere noen av de som i dag står utenfor arbeidslivet. I tillegg må vi fortsette og utvikle arbeidsprosesser, metoder, verktøy og teknologi  slik at vi får utført arbeidsoppgavene mer effektivt og smartere for å øke produktiviteten, sa Kvam.

Han viste til at det vil bety mye dersom flere kommer seg raskere gjennom studiene og tidligere ut i arbeidslivet.

-Tre av fire angrer studievalget sitt, og halvparten bytter studie. Dette er ikke spesielt effektivt, påpekte Kvam.

Seniorene må jobbe lenger

Kvam mente også at det ikke bare er en endring av pensjonssystemet som må til for å legge til rette for at flere kan stå lenger i jobb før de går av med pensjon.

- De seniorpolitiske belønningstiltakene må ut av tariffavtalene, og erstattes med lokalt forankrede utviklingstiltak basert på virksomhetens behov. Man utvikler mer, bedre og mer relevant kompetanse når man er på jobb enn på hytta, sa Kvam.

Han understreket at kompetanseutvikling, enten det skjer gjennom formell utdanning eller gjennom den daglige oppgaveløsning, må skje gjennom hele yrkeslivet, og ikke bare i starten.

- Mobilitet i arbeidslivet blir enda viktigere fremover. Behovet for kompetansepåfyll stopper ikke når du er femti år, sa Kvam. 

Produktivitet i mikro

Mari Hermansen, HR-direktør i Avinor AS, fortalte om Avinors ambisiøse program for kostnadskutt.  – Det er forventet både av eier og av flyselskapene, sa hun. I tillegg må vi forberede oss på kommende konkurranse, i første omgang i flysikringstjenesten.

Gro Bakstad, konserndirektør divisjon Post i Posten Norge AS fortalte hvordan Posten har effektivisert og nedbemannet i mange år, og skapt et nytt og forbedret posttilbud for en ny tid. – For å få omstillingene til å fungere godt, har det vært viktig å ha god kontakt og samarbeid med de tillitsvalgte. 

Øyvind Skraastad, klinikkleder akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus HF, fortalte om utfordringene med å dekke pasientenes behov og lage gode ordninger for de ansatte, og samtidig holde seg innenfor arbeidstidslovgivningen.

Produktivitet i makro

- Det er et stort antall unge som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet - mange av disse uten formell kompetanse, sa NAV-direktør Sigrun Vågeng. - Effektiviseringsarbeidet som gjøres rundt omkring i norsk arbeidsliv gjør at arbeidsmarkedet blir stadig mer krevende for disse. Vi må gjøre noen tiltak for å få disse unge kvalifisert og inn i arbeidslivet.

- I jakten på økt produktivitet blir det fristende for arbeidsgivere å dytte ut dem som er minst produktive, sa Christine Meyer, administrerende direktør i SSB og medlem av produktivitetskommisjonen. - For å sikre flere jobb, bør vi både se på nivået på de laveste lønningene, på skattenivået og også på arbeidsgiveravgiften.

Kunnskapssamfunn

Ivar Frønes, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, tok for seg kompetanseutviklingen, og argumenterte for at man bør snakke mindre om kunnskapssamfunnet, og mer om kompetansesamfunnet.

 - Vi har mange med lang utdanning i Norge, og vi har mange med høy kompetanse, men det er ikke nødvendigvis det samme, sa Frønes. - Det vi kan, har vi gjerne lært på jobben, ikke på utdanningsstedet. Det er dette som er livslang læring. For å få et mer høykompetent arbeidsliv, trenger vi blant annet å systematisere kompetanseutviklingen i arbeidslivet mer.