Kvam mener det er ekstra viktig å følge denne gruppen tett opp, slik at de på sikt kan bli inkludert i arbeidslivet. Internasjonalt betegnes gruppen som NEET - en forkortelse av det engelske uttrykket «Not in education, employment, or training».

Rapporten viser at i de øvrige OECD-landene er andelen unge utenfor arbeid og utdanning i gjennomsnitt 14 prosent, mens i Norge er tallet ca. 9 prosent. Over halvparten av disse norske ungdommene har ikke fullført videregående opplæring, og om lag en tredjedel har verken vært i utdanning eller arbeid de siste 13 månedene.

Tidlig innsats avgjørende

OECD foreslår en rekke tiltak for å unngå at ungdom blir NEETere, blant annet å sette inn tiltak tidlig i opplæringen, slik at det ikke oppstår «kunnskapshull». Det foreslås også at det bør være en tettere kobling mellom opplæring i skole og opplæring i arbeidslivet, og at opplæringen for å få et fagbrev blir mer fleksibel.

- Dette er områder som Spekter er opptatt av, og som allerede er viet stor oppmerksomhet. Regjeringen har blant annet etter påtrykk fra partene satt i gang tiltak for tidlig innsats, samt en helhetlig gjennomgang av fag- og yrkesopplæringen, påpeker Kvam.

Dette innebærer blant annet at det åpnes for større fleksibilitet og mulighet for å ta et fagbrev på ulike måter.

- I tillegg er det svært viktig at det blir fart i arbeidet med å etablere et helhetlig system for karriereveiledning slik at ungdom som er usikker på utdannings- og karrierevalg kan få nødvendig hjelp til å komme videre, og ikke blir gående passive, avslutter Kvam.

Les rapporten på regjeringen.no