Ved universitetene og høyskolene (UH-institusjonene) har det alltid vært forskning som har gitt høyest prestisje. Det er stor konkurranse om forskningsmidler, mye oppmerksomhet rundt publisering av vitenskapelige artikler, og det er forskning som i hovedsak danner grunnlaget for karrierer.

Samtidig er det er omtrent 250 000 studenter ved UH-institusjonene. Det er disse som skal bli framtidens arbeidskraft.

- Det er på tide at arbeidet med kvalitet i utdanningene gis større oppmerksomhet. Det fortjener både studentene og arbeidslivet, sier fagsjef i Spekter Olav Kvam.

Kvalitet i utdanning og en kvalitetskultur kan ikke vedtas av myndighetene. Det er institusjonene selv som må stå for dette arbeidet. I stortingsmeldingen er det beskrevet ulike tiltak og verktøy som institusjonene kan og bør anvende for at utdanningskvaliteten skal bli bedre. Blant tiltakene kan nevnes:

  • Det skal etableres meritteringsordninger som skal bidra til at arbeidet med god undervisning vedsettes.
  • Bruk av utviklingsavtaler mellom myndighetene og institusjonene for å få bedre arbeidsdeling mellom institusjonene.
  • Vurdere støtteordningene gjennom Statens lånekasse for å stimulere til progresjon og fullføring.

I tillegg skal det etableres nasjonale konkurransearenaer for å stimulere til kvalitet og innovasjon i utdanningene, inspirert av måten man i dag konkurrerer om midler til forskning. Det er også et mål at bruken av rammeplaner skal reduseres over tid, slik at mer av innholdet i studiene blir til i et samarbeid mellom utdanningene og arbeidslivet.

- Mange av tiltaksområdene er noe som Spekter har tatt til orde for lenge. Det er derfor gledelig at dette nå følges opp. Det er også veldig fint at det fremmes tiltak som sikrer bedre og mer tilgjengelig informasjon om studietilbud og arbeidslivets kompetansebehov, og at det utvikles en kvalitetsportal slik at all tilgjengelig informasjon om kvalitet samles på ett sted, avslutter Kvam.

Du kan lese pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet og selve stortingsmeldingen her.